Regulamin Olimpiady Informatycznej

Olimpiada Informatyczna, zwana dalej Olimpiadą, jest olimpiadą przedmiotową powołaną przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego 10 grudnia 1993 roku. Olimpiada działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2002, nr 13, poz. 125). Działania Olimpiady są finansowane zgodnie z umową podpisaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Informatyki. Komitet Główny Olimpiady będzie także zabiegał o pozyskanie dotacji z innych organizacji wspierających.

Cele Olimpiady:

 • stworzenie motywacji dla zainteresowania nauczycieli i uczniów informatyką,
 • rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół w kształceniu młodzieży uzdolnionej,
 • stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej,
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej,
 • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą,
 • wyłanianie reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe zawody informatyczne.

Cele Olimpiady są osiągane poprzez:

 • organizację olimpiady przedmiotowej z informatyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
 • organizowanie corocznych obozów naukowych dla najlepszych uczestników olimpiady,
 • przygotowywanie i publikowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadach i ich nauczycieli.

Rozdział I – Olimpiada i jej organizator

§ 1 Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizatorem Olimpiady jest Fundacja Rozwoju Informatyki z siedzibą w Warszawie przy ul. Banacha 2. Organizator prowadzi działania związane z Olimpiadą poprzez Komitet Główny Olimpiady Informatycznej, mieszczący się w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73, tel. 22 626 83 90, fax 22 626 92 50, e-mail: olimpiada@oi.edu.pl, strona internetowa: http://oi.edu.pl.
 2. W organizacji Olimpiady Organizator współdziała z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrą Algorytmiki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutem Informatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, a także z innymi środowiskami akademickimi, zawodowymi i oświatowymi działającymi w sprawach edukacji informatycznej.
 3. Zadaniem Organizatora jest:
  • przygotowanie zadań konkursowych na poszczególne etapy Olimpiady,
  • realizacja Olimpiady zgodnie z postanowieniami jej regulaminu i zasad organizacji zawodów,
  • powoływanie komitetów okręgowych,
  • zapewnienie logistyki przedsięwzięcia (dystrybucja materiałów informacyjnych oraz zadań, organizacja procesu zgłoszeń, zapewnienie odpowiednich środków do realizacji zawodów, komunikacja z uczestnikami, organizacja dystrybucji wyników poszczególnych etapów, rezerwacja sal, rezerwacja noclegów, organizacja wyżywienia finalistów, organizacja finału i uroczystego zakończenia, prowadzenie rozliczeń finansowych),
  • kontakt z uczestnikami – rozwiązywanie problemów i sporów,
  • organizacja działań promocyjnych upowszechniających Olimpiadę.
 4. Komitet Główny Olimpiady w imieniu Organizatora ma prawo do:
  • anulowania wyników poszczególnych etapów lub nakazywania powtórzenia zawodów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin Olimpiady) nieprawidłowości,
  • wykluczenia z udziału w Olimpiadzie uczestników łamiących regulamin lub zasady organizacji zawodów Olimpiady,
  • reprezentowania Olimpiady na zewnątrz,
  • rozstrzygania sporów i prowadzenia arbitrażu w sprawach dotyczących Olimpiady i jej uczestników,
  • nawiązywania współpracy z partnerami zewnętrznymi (np. sponsorami).
  Organizator ma prawo bieżącej kontroli zgodności działań Komitetu Głównego z przepisami prawa.
 5. Komitet Główny Olimpiady w imieniu Organizatora ma obowiązek:
  • opracowywania szczegółowych zasad organizacji zawodów, które są ogłaszane razem z treścią zadań zawodów I stopnia Olimpiady,
  • wyboru zadań na wszystkie zawody Olimpiady,
  • udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących Olimpiady,
  • zatwierdzania list rankingowych oraz list laureatów i wyróżnionych uczestników,
  • ustalania składu reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe zawody informatyczne.

§ 2 Struktura organizacyjna Olimpiady

 1. Struktura organizacyjna
  1. Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny. Za organizację zawodów II stopnia w okręgach odpowiadają komitety okręgowe lub komisje powołane w tym celu przez Komitet Główny.
 2. Komitet Główny
  1. Komitet Główny jest odpowiedzialny za poziom merytoryczny i organizację zawodów. Komitet składa corocznie Organizatorowi sprawozdanie z przeprowadzonych zawodów.
  2. Komitet wybiera ze swego grona Prezydium. Prezydium podejmuje decyzje w nagłych sprawach pomiędzy posiedzeniami Komitetu. W skład Prezydium wchodzą: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz naukowy, kierownik Jury, kierownik techniczny i koordynator Olimpiady.
  3. Komitet dokonuje zmian w swoim składzie za zgodą Organizatora.
  4. Komitet powołuje i rozwiązuje komitety okręgowe Olimpiady.
  5. Decyzje Komitetu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych przy udziale przynajmniej połowy członków Komitetu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
  6. Posiedzenia Komitetu, na których ustala się treści zadań Olimpiady, są tajne. Przewodniczący obrad może zarządzić tajność obrad także w innych uzasadnionych przypadkach.
  7. W jawnych posiedzeniach Komitetu mogą brać udział przedstawiciele organizacji wspierających, jako obserwatorzy z głosem doradczym.
  8. Do organizacji zawodów II stopnia w miejscowościach, których nie obejmuje żaden komitet okręgowy, Komitet powołuje komisje zawodów.
  9. Decyzje Komitetu we wszystkich sprawach dotyczących przebiegu i wyników zawodów są ostateczne.
  10. Komitet dysponuje funduszem Olimpiady za zgodą Organizatora i za pośrednictwem koordynatora Olimpiady.
  11. Komitet przyjmuje plan finansowy Olimpiady na przyszły rok na ostatnim posiedzeniu w roku poprzedzającym.
  12. Komitet przyjmuje sprawozdanie finansowe z przebiegu Olimpiady na ostatnim posiedzeniu w roku, na dzień 31 grudnia.
  13. Komitet przyznaje uprawnienia i nagrody rzeczowe wyróżniającym się uczestnikom Olimpiady.
  14. Komitet ma siedzibę w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Ośrodek wspiera Komitet we wszystkich działaniach organizacyjnych zgodnie z Deklaracją z 8 grudnia 1993 roku.
  15. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący, a w jego zastępstwie lub z jego upoważnienia jeden z wiceprzewodniczących.
  16. Przewodniczący:
   • czuwa nad całokształtem prac Komitetu,
   • zwołuje posiedzenia Komitetu,
   • przewodniczy tym posiedzeniom,
   • reprezentuje Komitet na zewnątrz,
   • rozpatruje odwołania uczestników Olimpiady osobiście lub za pośrednictwem kierownika Jury,
   • czuwa nad prawidłowością wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem Olimpiady oraz zgodnością działalności Komitetu z przepisami.
  17. Komitet Główny przyjął następujący tryb opracowywania zadań olimpijskich:
   • Autor zgłasza propozycję zadania, które powinno być oryginalne i nieznane, do sekretarza naukowego Olimpiady.
   • Zgłoszona propozycja zadania jest opiniowana, redagowana, opracowywana wraz z zestawem testów, a opracowania podlegają niezależnej weryfikacji. Zadanie, które uzyska negatywną opinię, może zostać odrzucone lub skierowane do ponownego opracowania.
   • Wyboru zestawu zadań na zawody dokonuje Komitet Główny, spośród zadań, które zostały opracowane i uzyskały pozytywną opinię.
   • Wszyscy biorący udział w procesie przygotowania zadania są zobowiązani do zachowania tajemnicy do czasu jego wykorzystania w zawodach lub ostatecznego odrzucenia.
  18. Kierownik Jury w porozumieniu z przewodniczącym powołuje i odwołuje członków Jury Olimpiady, które jest odpowiedzialne za opracowanie i sprawdzanie zadań.
  19. Kierownik techniczny odpowiada za stronę techniczną przeprowadzenia zawodów.
 3. Komitety okręgowe
  1. Komitet okręgowy składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i co najmniej dwóch członków.
  2. Komitety okręgowe są powoływane przez Komitet Główny. Członków komitetów okręgowych rekomendują lokalne środowiska akademickie, zawodowe i oświatowe działające w sprawach edukacji informatycznej.
  3. Zadaniem komitetów okręgowych jest organizacja zawodów II stopnia oraz popularyzacja Olimpiady.

Rozdział II – Organizacja Olimpiady

§ 3 Uczestnicy Olimpiady

 1. Adresatami Olimpiady są uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży, dających możliwość uzyskania matury, zainteresowani tematyką związaną z Olimpiadą.
 2. Uczestnikami Olimpiady mogą być również – za zgodą Komitetu Głównego – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych, wykazujący zainteresowania, wiedzę i uzdolnienia wykraczające poza program właściwej dla siebie szkoły, pokrywające się z wymaganiami Olimpiady.
 3. By wziąć udział w Olimpiadzie, uczestnik powinien zarejestrować się w Systemie Internetowym Olimpiady, zwanym dalej SIO, o adresie http://sio2.mimuw.edu.pl.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do:
  • zapoznania się z zasadami organizacji zawodów,
  • przestrzegania regulaminu i zasad organizacji zawodów,
  • rozwiązywania zadań zgodnie z ich założeniami,
  • informowania Komitetu Głównego o wszelkich kwestiach związanych z udziałem w Olimpiadzie – zwłaszcza w nagłych wypadkach lub w przypadku zastrzeżeń do organizacji lub przebiegu Olimpiady.
 5. Uczestnik ma prawo do:
  • przystąpienia do zawodów I stopnia Olimpiady i otrzymania oceny swoich rozwiązań przekazanych Komitetowi Głównemu w sposób określony w zasadach organizacji zawodów,
  • korzystania z komputera dostarczonego przez organizatorów w czasie rozwiązywania zadań w zawodach II i III stopnia, w przypadku zakwalifikowania do udziału w tych zawodach,
  • zwolnienia z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach II i III stopnia, w przypadku zakwalifikowania do udziału w tych zawodach, a także do bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów przejazdu,
  • złożenia odwołania od decyzji komitetu okręgowego lub Jury zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu.

§ 4 Organizacja zawodów

 1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny.
 2. Przebieg zawodów
  1. Zawody są organizowane przez Komitet Główny przy wsparciu komitetów okręgowych.
  2. Zawody są trójstopniowe.
  3. Zawody I stopnia
   1. Zawody I stopnia mają charakter otwarty i polegają na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczestnika zadań ustalonych dla tych zawodów oraz przekazaniu rozwiązań w podanym terminie; sposób przekazania określony jest w zasadach organizacji zawodów danej edycji Olimpiady.
   2. Zawody I stopnia są przeprowadzane zdalnie przez Internet.
   3. Liczbę uczestników kwalifikowanych do zawodów II stopnia ustala Komitet Główny i podaje ją w zasadach organizacji zawodów. Komitet Główny kwalifikuje do zawodów II stopnia odpowiednią liczbę uczestników, których rozwiązania zadań I stopnia zostaną ocenione najwyżej.
   4. Komitet Główny może zmienić podaną w zasadach liczbę uczestników zakwalifikowanych do zawodów II stopnia co najwyżej o 30%.
  4. Zawody II stopnia
   1. Zawody II stopnia są organizowane przez komitety okręgowe Olimpiady lub komisje zawodów powoływane i koordynowane przez Komitet Główny.
   2. Zawody II stopnia polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań przygotowanych centralnie przez Komitet Główny. Zawody te odbywają się w ciągu dwóch sesji, przeprowadzanych w różnych dniach, w warunkach kontrolowanej samodzielności.
   3. Rozwiązywanie zadań w zawodach II stopnia jest poprzedzone jednodniową sesją próbną umożliwiającą zapoznanie się uczestników z warunkami organizacyjnymi i technicznymi Olimpiady.
   4. W czasie trwania zawodów uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych książek ani innych pomocy takich jak: dyski, kalkulatory, notatki itp. Nie wolno mieć w tym czasie telefonu komórkowego ani innych własnych urządzeń elektronicznych.
   5. Każdy uczestnik zawodów II stopnia musi mieć ze sobą legitymację szkolną.
   6. Do zawodów III stopnia zostanie zakwalifikowanych 80 uczestników, których rozwiązania zadań II stopnia zostaną ocenione najwyżej.
   7. Komitet Główny może zmienić liczbę uczestników zakwalifikowanych do zawodów III stopnia co najwyżej o 30%.
   8. Uczestnik zawodów II stopnia zakwalifikowany do zawodów III stopnia uzyskuje tytuł finalisty Olimpiady Informatycznej.
  5. Zawody III stopnia
   1. Zawody III stopnia polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań. Zawody te odbywają się w ciągu dwóch sesji, przeprowadzanych w różnych dniach, w warunkach kontrolowanej samodzielności.
   2. Rozwiązywanie zadań w zawodach III stopnia jest poprzedzone jednodniową sesją próbną umożliwiającą zapoznanie się uczestników z warunkami organizacyjnymi i technicznymi Olimpiady.
   3. W czasie trwania zawodów uczestnicy nie mogą korzystać z żadnych książek ani innych pomocy takich jak: dyski, kalkulatory, notatki itp. Nie wolno mieć w tym czasie telefonu komórkowego ani innych własnych urządzeń elektronicznych.
   4. Każdy uczestnik zawodów III stopnia musi mieć ze sobą legitymację szkolną.
   5. Na podstawie analizy rozwiązań zadań w zawodach III stopnia i listy rankingowej Komitet Główny przyznaje tytuły laureatów Olimpiady Informatycznej: I, II i III miejsca. Liczba laureatów nie przekracza połowy uczestników zawodów III stopnia. Zasady przyznawania tytułów laureata reguluje § 8.1.
   6. W przypadku bardzo wysokiego poziomu zawodów III stopnia Komitet Główny może dodatkowo wyróżnić uczestników niebędących laureatami.
   7. Zwycięzcą Olimpiady Informatycznej zostaje każda osoba, która osiągnęła najlepszy wynik w zawodach III stopnia.
  6. Postanowienia ogólne
   1. Rozwiązaniem zadania zawodów I, II i III stopnia są, zgodnie z treścią zadania, dane lub program. Program powinien być napisany w języku programowania i środowisku wybranym z listy języków i środowisk ustalanej przez Komitet Główny i ogłaszanej w zasadach organizacji zawodów.
   2. Rozwiązania są oceniane automatycznie. Jeśli rozwiązaniem zadania jest program, to jest on uruchamiany na testach z przygotowanego zestawu. Podstawą oceny jest zgodność sprawdzanego programu z podaną w treści zadania specyfikacją, poprawność wygenerowanego przez program wyniku, czas działania tego programu oraz ilość wymaganej przez program pamięci. Jeśli rozwiązaniem zadania jest plik z danymi, wówczas ocenia się poprawność danych. Za każde zadanie zawodnik może zdobyć maksymalnie 100 punktów, gdzie 100 jest sumą maksymalnych liczb punktów za poszczególne testy (lub dane z wynikami) dla tego zadania. Oceną rozwiązań zawodnika jest suma punktów za poszczególne zadania. Oceny rozwiązań zawodników są podstawą utworzenia listy rankingowej zawodników po zawodach każdego stopnia.
   3. W zadaniach zawodów I i II stopnia od zawodników wymagany jest zakres i poziom wiedzy i umiejętności zgodny z podstawą programową dla przedmiotu Informatyka na IV etapie edukacyjnym w zakresie rozszerzonym, opublikowaną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977). W zadaniach zawodów III stopnia od zawodników wymagany jest zakres i poziom wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki będący rozszerzeniem tej podstawy programowej, zgodnie z bibliografią podaną w witrynie Olimpiady.
   4. Komitet Główny zastrzega sobie prawo do opublikowania rozwiązań zawodników, którzy zostali zakwalifikowani do następnego etapu, zostali wyróżnieni lub otrzymali tytuł laureata.
   5. Komitet Główny zawiadamia uczestnika oraz dyrektora jego szkoły o zakwalifikowaniu do zawodów stopnia II i III, podając jednocześnie miejsce i termin zawodów.
   6. Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników Olimpiady są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
   7. W celu realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych, do niniejszego Regulaminu została dołączona klauzula informacyjna (załącznik nr 1). Klauzula informacyjna będzie również dostępna do pobrania w wersji elektronicznej po zalogowaniu się na konto założone na platformie SIO.
   8. Udział w zawodach I stopnia oznacza zgodę własną, a w przypadku niepełnoletniego uczestnika zgodę jego prawnych opiekunów, na przetwarzanie danych osobowych w stopniu niezbędnym do ocenienia nadesłanych prac konkursowych, kwalifikacji do zawodów następnego stopnia oraz przygotowania zestawień statystycznych, a także – w wypadku zakwalifikowania do zawodów stopnia drugiego lub finału – zgodę na umieszczenie na stronie internetowej, na liście osób zakwalifikowanych do zawodów stopnia drugiego lub finału konkursu, imienia, nazwiska, klasy oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza zawodnik.
   9. Udział w zawodach I stopnia jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 5 Przepisy szczegółowe

 1. Organizator dokona wszelkich starań, aby w miarę możliwości w danych warunkach organizować zawody w taki sposób i w takich miejscach, by nie wykluczały udziału osób niepełnosprawnych. W tym celu komitety okręgowe i Komitet Główny będą dążyły do organizacji zawodów w pomieszczeniach łatwo dostępnych oraz organizacji noclegu w miejscu łatwo dostępnym.
 2. Zawody Olimpiady Informatycznej odbywają się wyłącznie w terminie ustalonym przez Komitet Główny, bez możliwości powtarzania.
 3. Organizator dołoży starań i zrobi wszystko, co w danych warunkach jest możliwe, by umożliwić udział w olimpiadzie uczestnikowi, który równolegle bierze udział w innej olimpiadzie, a ich terminy się pokrywają.
 4. Rozwiązania zespołowe, niesamodzielne, niezgodne z zasadami organizacji zawodów lub takie, co do których nie można ustalić autorstwa, nie będą oceniane. W przypadku uznania przez Komitet Główny pracy za niesamodzielną lub zespołową zawodnicy mogą zostać zdyskwalifikowani.
 5. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich rozwiązań w czasie trwania zawodów.
 6. W szczególnie rażących wypadkach łamania regulaminu lub zasad organizacji zawodów, Komitet Główny może zdyskwalifikować zawodnika.

§ 6 Tryb odwoławczy

 1. Po zakończeniu zawodów każdego stopnia każdy zawodnik będzie mógł zapoznać się ze wstępną oceną swojej pracy oraz zgłosić uwagi do tej oceny.
 2. Reklamacji nie podlega dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny.
 3. Sposoby i terminy składania reklamacji są określone w Zasadach organizacji zawodów.
 4. Reklamacje rozpoznaje Komitet Główny. Decyzje podjęte przez Komitet Główny są ostateczne. Komitet Główny powiadamia uczestnika o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 Rejestracja przebiegu zawodów

 1. Komitet Główny prowadzi archiwum akt Olimpiady, przechowując w nim między innymi:
  • zadania Olimpiady,
  • rozwiązania zadań Olimpiady przez okres 5 lat,
  • rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów,
  • listy laureatów i ich nauczycieli,
  • dokumentację statystyczną i finansową.

Rozdział III – Uprawnienia i nagrody

§ 8 Uprawnienia i nagrody

 1. Uprawnienia
  1. W klasyfikacji wyników uczestników Olimpiady stosuje się następujące terminy:
   • finalista to zawodnik, który został zakwalifikowany do zawodów III stopnia,
   • laureat to uczestnik zawodów III stopnia sklasyfikowany w pierwszej połowie uczestników tych zawodów i którego dokonania Komitet Główny uzna za zdecydowanie wyróżniające się wśród wyników finalistów. Laureaci dzielą się na laureatów I, II i III miejsca.
  2. Uprawnienia laureatów i finalistów określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. 2007, nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
  3. Potwierdzeniem uzyskania uprawnień oraz statusu laureata i finalisty jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002, nr 13, poz. 125, z późn. zm.). Komitet Główny prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.
  4. Laureaci i finaliści Olimpiady otrzymują z informatyki lub technologii informacyjnej celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.
  5. Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z egzaminu maturalnego z informatyki. Uprawnienie to przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.
  6. Laureaci i finaliści Olimpiady mają ułatwiony lub wolny wstęp do tych szkół wyższych, których senaty podjęły uchwały w tej sprawie, zgodnie z przepisami ustawy z 27 lipca 2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”, na zasadach zawartych w tych uchwałach (Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365).
 2. Nagrody
  1. Komitet Główny nagradza laureatów I, II i III miejsca medalami, odpowiednio, złotymi, srebrnymi i brązowymi.
  2. Komitet Główny może przyznawać finalistom i laureatom nagrody, a także stypendia ufundowane z funduszy Olimpiady lub przez osoby prawne lub fizyczne.

Rozdział IV – Olimpiada międzynarodowa

§ 9. Udział uczniów w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej poza granicami Polski

 1. Komitet Główny ustala skład reprezentacji Polski wraz z zawodnikami rezerwowymi na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną oraz inne zawody międzynarodowe organizowane poza granicami Polski na podstawie wyników Olimpiady oraz regulaminów Międzynarodowej Olimpiady i tych zawodów.
 2. Organizator pokrywa koszty udziału zawodników w zawodach międzynarodowych organizowanych poza granicami Polski. Do kosztów tych należą w szczególności koszty przejazdu/przelotu, ubezpieczenia zawodników na czas całego wyjazdu i ewentualnego uzyskania wiz.
 3. Członkowie reprezentacji muszą posiadać ważny paszport lub dowód osobisty – w zależności od kraju, w którym odbywa się dana Olimpiada.
 4. W trakcie zawodów międzynarodowych członkowie reprezentacji są zobowiązani do przestrzegania regulaminu tych zawodów.
 5. Komitet Główny wybiera opiekunów reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną oraz inne zawody międzynarodowe. Członkowie reprezentacji zobowiązani są do przestrzegania poleceń opiekunów podczas zawodów międzynarodowych.

§ 10. Udział uczniów w olimpiadzie międzynarodowej organizowanej w Polsce

 1. Komitet Główny ustala skład reprezentacji Polski wraz z zawodnikami rezerwowymi na zawody międzynarodowe organizowane w Polsce na podstawie wyników Olimpiady oraz regulaminów tych zawodów.
 2. Organizator pokrywa koszty udziału zawodników w zawodach międzynarodowych organizowanych w Polsce, w szczególności koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
 3. W trakcie zawodów międzynarodowych członkowie reprezentacji są zobowiązani do przestrzegania regulaminu tych zawodów.
 4. Organizator zawodów jest zobowiązany do przeprowadzenia zawodów w sposób zgodny z ich regulaminem.
 5. Organizator może zaprosić do udziału w zawodach, poza konkursem, dodatkową reprezentację Polski, jeśli regulamin zawodów na to pozwala.

Rozdział V – Postanowienia końcowe

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym regulaminem podejmuje Komitet Główny, ewentualnie jeśli sprawa tego wymaga w porozumieniu z Organizatorem.
 2. Komitet Główny rozsyła drogą elektroniczną do szkół wymienionych w § 3.1 oraz kuratoriów oświaty i koordynatorów edukacji informatycznej informację o rozpoczęciu danej edycji Olimpiady.
 3. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia  2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. nr 13, poz. 125 i z 2009 r. nr 126, poz. 1041 oraz z 2014 r. poz. 1290) to dyrektorzy szkół mają obowiązek dopilnowania, aby informacje dotyczące Olimpiady zostały przekazane uczniom.
 4. Komitet Główny zatwierdza sprawozdanie merytoryczne i przedstawia je Organizatorowi.
 5. Komitet Główny może nagrodzić opiekunów, których praca przy przygotowaniu uczestnika Olimpiady zostanie oceniona przez ten Komitet jako wyróżniająca.
 6. Komitet Główny może przyznawać wyróżniającym się aktywnością członkom Komitetu Głównego i komitetów okręgowych nagrody pieniężne z funduszu Olimpiady.
 7. Osobom, które wniosły szczególnie duży wkład w rozwój Olimpiady Informatycznej, Komitet Główny może przyznać honorowy tytuł „Zasłużony dla Olimpiady Informatycznej”.
 8. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Komitet Główny tylko przed rozpoczęciem kolejnej edycji zawodów Olimpiady.