Komitet Główny Olimpiady Informatycznej


Sprawozdanie z przebiegu VIII Olimpiady Informatycznej 2000/2001

Olimpiada Informatyczna została powołana 10 grudnia 1993 roku przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego zgodnie z zarządzeniem nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 roku.

Organizacja Zawodów


W roku szkolnym 2000/2001 odbyły się zawody VIII Olimpiady Informatycznej. Olimpiada Informatyczna jest trójstopniowa. Integralną częścią rozwiązania każdego zadania zawodów I, II i III stopnia jest program napisany w języku programowania wysokiego poziomu (Pascal, C, C++). Zawody I stopnia miały charakter otwartego konkursu przeprowadzonego dla uczniów wszystkich typów szkół młodzieżowych.

6 października 2000 r. rozesłano plakaty zawierające zasady organizacji zawodów I stopnia oraz zestaw 4 zadań konkursowych do 3350 szkół i zespołów szkół młodzieżowych ponadpodstawowych oraz do wszystkich kuratorów i koordynatorów edukacji informatycznej. Zawody I stopnia rozpoczęły się dnia 16 października 2000 roku. Ostatecznym terminem nadsyłania prac konkursowych był 13 listopada 2000 roku.

Zawody II i III stopnia były dwudniowymi sesjami stacjonarnymi, poprzedzonymi jednodniowymi sesjami próbnymi. Zawody II stopnia odbyły się w pięciu okręgach: Warszawie, Wrocławiu, Toruniu, Katowicach i Krakowie oraz w Sopocie, w dniach 6-8.02.2001r., natomiast zawody III stopnia odbyły się w ośrodku firmy Combidata Poland S.A. w Sopocie, w dniach 26-30.03.2001r.

Uroczystość zakończenia VIII Olimpiady Informatycznej odbyła się w dniu 30.03.2001r. w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie.

Skład osobowy Komitetów Olimpiady Informatycznej

Komitet Główny:

przewodniczący:
   dr hab. Krzysztof Diks, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

z-cy przewodniczącego:
   prof. dr hab. Maciej M. Sysło (Uniwersytet Wrocławski)
   dr Andrzej Walat (OEIiZK)

sekretarz naukowy:
   dr Marcin Kubica (Uniwersytet Warszawski)

kierownik Jury:
   dr Krzysztof Stencel (Uniwersytet Warszawski)

kierownik organizacyjny:
   Tadeusz Kuran (OEIiZK)

członkowie:
   prof. dr hab. Zbigniew Czech (Politechnika Śląska)
   mgr Jerzy Dałek (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
   dr Przemysława Kanarek (Uniwersytet Wrocławski)
   dr hab. Krzysztof Loryś (Uniwersytet Wrocławski)
   dr hab. Jan Madey, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
   prof. dr hab. Wojciech Rytter (Uniwersytet Warszawski)
   mgr Krzysztof J. Święcicki (Ministerstwo Edukacji Narodowej)
   dr Maciej Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński)
   dr hab. inż. Stanisław Waligórski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
   dr Bolesław Wojdyło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

sekretarz Komitetu Głównego:
   Monika Kozłowska-Zając


Siedzibą Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, mieszczący się przy
ul. Raszyńskiej
8/10.

Komitet Główny odbył 5 posiedzeń, a Prezydium - 4 zebrania. 26 stycznia 2001r. przeprowadzono seminarium przygotowujące przeprowadzenie zawodów II stopnia.

Komitety okręgowe:

Komitet Okręgowy w Warszawie
przewodniczący:
   dr Wojciech Plandowski (Uniwersytet Warszawski)
członkowie:
   dr Marcin Kubica (Uniwersytet Warszawski)
   dr Adam Malinowski (Uniwersytet Warszawski)
   dr Andrzej Walat (OEIiZK)


Siedzibą Komitetu Okręgowego jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Raszyńska 8/10.Komitet Okręgowy we Wrocławiu
przewodniczący:
   dr hab. Krzysztof Loryś (Uniwersytet Wrocławski)
z-ca przewodniczącego:
   dr Helena Krupicka (Uniwersytet Wrocławski)
sekretarz:
   inż. Maria Woźniak (Uniwersytet Wrocławski)
członkowie:
   mgr Jacek Jagiełło (Uniwersytet Wrocławski)
   dr Tomasz Jurdziński (Uniwersytet Wrocławski)
   dr Przemysława Kanarek (Uniwersytet Wrocławski)
   dr Witold Karczewski (Uniwersytet Wrocławski)


Siedzibą Komitetu Okręgowego jest Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, ul. Przesmyckiego 20.Komitet Okręgowy w Toruniu:
przewodniczący:
   prof. dr hab. Józef Słomiński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
z-ca przewodniczącego:
   dr Mirosława Skowrońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
sekretarz:
   dr Bolesław Wojdyło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
członkowie:
   mgr Anna Kwiatkowska (IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu)
   dr Krzysztof Skowronek (V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu).


Siedzibą Komitetu Okręgowego w Toruniu jest Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Chopina 12/18.Górnośląski Komitet Okręgowy
przewodniczący:
   prof. dr hab. Zbigniew Czech (Politechnika Śląska w Gliwicach)
z-ca przewodniczącego:
   mgr inż. Stanisław Deorowicz (Politechnika Śląska w Gliwicach)
sekretarz:
   mgr inż. Marcin Szołtysek (Politechnika Śląska w Gliwicach)
członkowie:
   dr inż. Mariusz Boryczka (Uniwersytet Śląski w Sosnowcu)
   mgr Wojciech Wieczorek (Uniwersytet Śląski w Sosnowcu).


Siedzibą Górnośląskiego Komitetu Okręgowego jest Politechnika Śląska w Gliwicach, ul. Akademicka 16.Komitet Okręgowy w Krakowie
przewodniczący:
   prof. dr hab. Paweł Idziak (Uniwersytet Jagielloński)
z-ca przewodniczącego:
   dr Maciej Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński)
sekretarz:
   mgr Edward Szczypka (Uniwersytet Jagielloński)
członkowie:
   mgr Henryk Białek (Kuratorium Oświaty w Krakowie)
   dr inż. Janusz Majewski (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie).


Siedzibą Komitetu Okręgowego w Krakowie jest Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Nawojki 11 w Krakowie.

Jury Olimpiady Informatycznej

W pracach Jury, które nadzorował dr hab. Krzysztof Diks, a którymi kierował dr Krzysztof Stencel, brali udział doktoranci i studenci Instytutu Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego:
   Tomasz Czajka
   Wojciech Dudek
   mgr Marcin Mucha
   Krzysztof Onak
   Arkadiusz Paterek
   Marek Pawlicki
   mgr Marcin Sawicki
   Piotr Sankowski
   Marcin Stefaniak
   Tomasz Waleń
   Paweł Wolff

Zawody I stopnia

W VIII Olimpiadzie Informatycznej wzięło udział 1534 zawodników. Po dokładnym sprawdzeniu prac przez Jury wykryto 10 prac wykonanych przypuszczalnie niesamodzielnie. Wystosowano pismo do zawodników z prośbą o wyjaśnienia. Dwóch zawodników przysłało swoje wyjaśnienia. Komitet uznał je za wystarczające i zakwalifikował obu zawodników do kolejnych etapów. Pozostałych ośmiu zawodników zdyskwalifikowano.

Dwóch zawodników przysłało prace na uszkodzonych dyskietkach i nie zostali oni sklasyfikowani w zawodach I stopnia.

W zawodach I stopnia VIII Olimpiady Informatycznej sklasyfikowano 1524 zawodników.

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady do zawodów zostało dopuszczonych 13 uczniów z gimnazjów i 2 uczniów ze szkół podstawowych:

Z rozwiązaniami:

begin(tabular)(ll)
c...

Kolejność województw pod względem liczby uczestników była następująca:

begin(tabular)(ll)
m...

W zawodach I stopnia najliczniej reprezentowane były szkoły:

begin(longtable)(ll)...

Ogólnie najliczniej reprezentowane były miasta:

begin(longtable)(lp(...

Zawodnicy uczęszczali do następujących klas

begin(tabular)(lll)
...

18 zawodników nie podało informacji do której klasy uczęszczają.

Zawodnicy najczęściej używali następujących języków programowania:

begin(tabular)(ll)
P...

Ponadto pojawiły się:

begin(tabular)(ll)
B...

Komputerowe wspomaganie umożliwiło sprawdzenie prac zawodników kompletem 53 testów.

Poniższa tabela przedstawia liczby zawodników, którzy uzyskali określone liczby punktów za poszczególne zadania, w zestawieniu ilościowym i procentowym:

begin(tabular)(r|r|r...

W sumie za wszystkie 4 zadania:

Sumaliczba zawodnikówczyli
400 pkt.120,9%
399-300 pkt.21013,8%
299-200 pkt.39826,1%
199-1 pkt.87657,4%
0 pkt.281,8%
 liczba zawodnikówczyli

Wszyscy zawodnicy otrzymali listy ze swoimi wynikami oraz dyskietkami zawierającymi ich rozwiązania i testy, na podstawie których oceniano prace.

Zawody II stopnia

Do zawodów II stopnia zakwalifikowano 277 zawodników, którzy osiągnęli w zawodach I stopnia wynik nie mniejszy niż 279 pkt.

Zawody II stopnia odbyły się w dniach 6-8 lutego 2001 r. w pięciu stałych okręgach oraz w Sopocie:

W zawodach II stopnia najliczniej reprezentowane były szkoły:

begin(longtable)[c](...

Ogólnie najliczniej reprezentowane były miasta:

begin(longtable)[c](...

6 lutego odbyła się sesja próbna, na której zawodnicy rozwiązywali nie liczące się do ogólnej klasyfikacji zadanie ``Gorszy Goldbach''. W dniach konkursowych zawodnicy rozwiązywali zadania: ``Spokojna komisja'', ``Wyspa'', ``Mrówki i biedronka'' oraz ``Podróż'', każde oceniane maksymalnie po 100 punktów.

Czterech zawodników nie stawiło się na zawody.

Podczas zawodów okręgowych Jury wykryło dwie prace niesamodzielne. Po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności Komitet podjął decyzję o zdyskwalifikowaniu jednego zawodnika, drugiemu udzielono upomnienia.

Do automatycznego sprawdzania 4 zadań konkursowych zastosowano łącznie 62 testy.

Poniższe tabele przedstawiają liczby zawodników, którzy uzyskali określone liczby punktów za poszczególne zadania, w zestawieniu ilościowym i procentowym:

W sumie za wszystkie 4 zadania, przy najwyższym wyniku wynoszącym 400 pkt.:

Sumaliczba zawodnikówczyli
400 pkt. 0 0%
399-300 pkt. 1 0,4%
299-200 pkt. 9 3,3%
199-1 pkt.16358,8%
0 pkt.10437,5%
 liczba zawodnikówczyli

Zawodnikom przesłano listy z wynikami zawodów i dyskietkami zawierającymi ich rozwiązania i testy, na podstawie których oceniano prace.

Równocześnie z zawodami okręgowymi odbywał się Internetowy Konkurs Programistyczny, podczas którego uczestnicy rozwiązywali zadania olimpijskie, a następnie przesyłali swoje rozwiązania przez Internet.

Po sprawdzeniu tych rozwiązań Komitet Główny wyróżnił następujących zawodników, nagradzając ich książkami ufundowanymi przez WNT:

 1. Bartosz Nowierski (Politechnika Poznańska) z wynikiem 354 pkt.,
 2. Marcin Meinardi (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) z wynikiem 184 pkt.
 3. Andrzej Szombierski (V L. O. im. A. Witkowskiego w Krakowie) z wynikiem 178 pkt.
 4. Grzegorz Swat (VI LO im. J. Kochanowskiego) z wynikiem 121 pkt
 5. Adam Dzedzej (Uniwersytet Gdański) z wynikiem 120 pkt
 6. Piotr Kowalski (Uniwersytet Warszawski) z wynikiem 92 pkt.

Zawody III stopnia

Zawody III stopnia odbyły się w ośrodku firmy Combidata Poland S.A. w Sopocie w dniach od 26 do 30 marca 2001 r.

W zawodach III stopnia wzięło udział 44 najlepszych uczestników zawodów II stopnia, którzy uzyskali wynik nie mniejszy niż 114 pkt. Zawodnicy pochodzili z następujących województw:

begin(tabular)(ll)
ś...

Niżej wymienione szkoły miały w finale więcej niż jednego zawodnika:

begin(tabular)(llr)
...

26 marca odbyła się sesja próbna, na której zawodnicy rozwiązywali nie liczące się do ogólnej klasyfikacji zadanie: ``Wędrowni treserzy pcheł''. W dniach konkursowych zawodnicy rozwiązywali zadania: ``Naszyjnik'', ``Zwiedzanie miasta'' oceniane maksymalnie po 60 punktów, oraz ``Bank'', ``Kopalnia złota'' i ``Łańcuch'', każde oceniane maksymalnie po 40 punktów.

Zastosowano zestaw łącznie 92 testów.

Poniższe tabele przedstawiają liczby zawodników, którzy uzyskali określone liczby punktów za poszczególne zadania konkursowe, w zestawieniu ilościowym i procentowym:

W sumie za wszystkie 5 zadań:

Sumaliczba zawodnikówczyli
240 pkt. 0 0%
239-180 pkt. 1 2,3%
179-120 pkt. 3 6,8%
119-1 pkt. 4090,9%
0 pkt. 0 0%
 liczba zawodnikówczyli

W dniu 30 marca 2001 roku, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie, ogłoszono wyniki finału VIII Olimpiady Informatycznej 2000/2001 i rozdano nagrody ufundowane przez: PROKOM Software S.A., Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne i Olimpiadę Informatyczną. Laureaci I, II i III miejsca otrzymali odpowiednio złote, srebrne i brązowe medale. Poniżej zestawiono listę wszystkich laureatów:

 1. Paweł Parys, L. O. im. St. Staszica w Tarnowskich Górach, laureat I miejsca, 180 pkt. (komputer - PROKOM; roczny abonament na książki - WNT)
 2. Tomasz Malesiński, Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku, laureat I miejsca, 154 pkt. (komputer - PROKOM)
 3. Mateusz Kwaśnicki, III L. O. we Wrocławiu, laureat I miejsca, 131 pkt. (komputer - PROKOM)
 4. Karol Cwalina, XIV L. O. im. St. Staszica w Warszawie, laureat I miejsca, 130 pkt. (komputer - PROKOM)
 5. Michał Adamaszek, V L. O. w Bielsku-Białej, laureat II miejsca, 112 pkt. (drukarka laserowa - PROKOM)
 6. Bartosz Walczak, V L. O. im. A. Witkowskiego w Krakowie, laureat II miejsca, 102 pkt. (drukarka laserowa - PROKOM)
 7. Krzysztof Kluczek, L. O. im. S. Żeromskiego w Bartoszycach, laureat II miejsca, 98 pkt. (drukarka laserowa - PROKOM)
 8. Adam Fuksa, V L. O. im. A. Witkowskiego w Krakowie, laureat II miejsca, 88 pkt. (drukarka laserowa - PROKOM)
 9. Pawel Walter, V L. O. im. A. Witkowskiego w Krakowie, laureat II miejsca, 86 pkt. (drukarka laserowa - PROKOM)
 10. Arkadiusz Pawlik, V L. O. im. A. Witkowskiego w Krakowie, laureat III miejsca, 84 pkt. (drukarka atramentowa - PROKOM)
 11. Tomasz Kmiecik, VIII L. O. im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach, laureat III miejsca, 83 pkt. (drukarka atramentowa - PROKOM)
 12. Jakub Piędel, XIV L. O. im. St. Staszica w Warszawie, laureat III miejsca, 83 pkt. (drukarka atramentowa - PROKOM)
 13. Grzegorz Herman, V L. O. im. A. Witkowskiego w Krakowie, laureat III miejsca, 81 pkt. (drukarka atramentowa - PROKOM)
 14. Grzegorz Gutowski, V L. O. im. A. Witkowskiego w Krakowie, laureat III miejsca, 76 pkt. (drukarka atramentowa - PROKOM)
 15. Grzegorz Stelmaszek, XIV L. O. im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, laureat III miejsca, 71 pkt. (drukarka atramentowa - PROKOM)
 16. Piotr Stańczyk, XIV L. O. im. St. Staszica w Warszawie, laureat III miejsca, 68 pkt. (drukarka atramentowa - PROKOM)
 17. Marcin Michalski, III L. O. im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, laureat III miejsca, 65 pkt. (drukarka atramentowa - PROKOM)
 18. Jakub Żytka, I L. O. im. E. Dembowskiego w Gliwicach, laureat III miejsca, 63 pkt. (drukarka atramentowa - PROKOM)

Wszyscy finaliści otrzymali książki ufundowane przez WNT, a ci którzy nie byli laureatami otrzymali upominki ufundowane przez Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej. Wszystkim laureatom i finalistom wysłano przesyłki zawierające dyskietki z ich rozwiązaniami oraz testami, na podstawie których oceniono ich prace.

Ogłoszono komunikat o powołaniu reprezentacji Polski na:

Sekretariat Olimpiady wystawił łącznie 44 zaświadczenia o zakwalifikowaniu do zawodów III stopnia celem przedłożenia dyrekcji szkoły.

Sekretariat wystawił łącznie 18 zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata i 26 zaświadczeń o uzyskaniu tytułu finalisty VIII Olimpiady Informatycznej celem przedłożenia władzom szkół wyższych.

Finaliści zostali poinformowani o decyzjach senatów wielu szkół wyższych dotyczących przyjęć na studia z pominięciem zwykłego postępowania kwalifikacyjnego.

Komitet Główny wyróżnił za wkład pracy w przygotowanie finalistów Olimpiady następujących opiekunów naukowych:

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie olimpiad tylko wyróżnieni nauczyciele otrzymają nagrody pieniężne.

Decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej wyróżniono następujące szkoły, z których w zawodach finałowych brało udział więcej niż dwóch zawodników:

Podobnie jak w II etapie, tak i w III został zorganizowany Internetowy Konkurs Programistyczny. Poniższa lista przedstawia uczestników wyróżnionych w tym konkursie, którzy otrzymali nagrody książkowe. Dodatkowo zawodnik z najlepszym wynikiem, uczeń szkoły średniej, został zaproszony do uczestnictwa w obozie rozwojowo-treningowym im. A. Kreczmara dla finalistów Olimpiady Informatycznej.


Lista wyróżnionych zawodników:

begin(tabular)(llr)
...


Warszawa, 18 maja 2001 roku