Komitet Główny Olimpiady Informatycznej


Zasady organizacji zawodów w roku szkolnym 2000/ 2001

Olimpiada Informatyczna jest organizowana przy współudziale firmy PROKOM Software S.A. Podstawowym aktem prawnym dotyczącym Olimpiady jest Regulamin Olimpiady Informatycznej, którego pełny tekst znajduje się w kuratoriach. Poniższe zasady są uzupełnieniem tego Regulaminu, zawierającym szczegółowe postanowienia Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej o jej organizacji w roku szkolnym 2000/ 2001.

Wstęp

Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową powołaną przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest organizatorem Olimpiady zgodnie z zarządzeniem nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 roku (Dz. Urz. MEN nr 7 z 1992 r. poz. 31) z późniejszymi zmianami (zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 19 z dnia 20 października 1994 r., Dz. Urz. MEN nr 5 z 1994 r poz. 27).

Organizacja Olimpiady

 1. Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Informatycznej.
 2. Olimpiada Informatyczna jest trójstopniowa.
 3. Olimpiada Informatyczna jest przeznaczona dla uczniów wszystkich typów szkół średnich dla młodzieży (z wyjątkiem szkół policealnych). W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć - za zgodą Komitetu Głównego - uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych.
 4. Integralną częścią rozwiązania każdego z zadań zawodów I, II i III stopnia jest program napisany w jednym z następujących języków programowania: Pascal, C lub C++.
 5. Zawody I stopnia mają charakter otwarty i polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i nadesłaniu rozwiązań w podanym terminie.
 6. Zawody II i III stopnia polegają na rozwiązywaniu zadań w warunkach kontrolowanej samodzielności. Zawody te odbywają się w ciągu dwóch sesji, przeprowadzanych w różnych dniach.
 7. Do zawodów II stopnia zostanie zakwalifikowanych 250 uczestników, których rozwiązania zadań I stopnia zostaną ocenione najwyżej; do zawodów III stopnia - 40 uczestników, których rozwiązania zadań II stopnia zostaną ocenione najwyżej. Komitet Główny może zmienić podane liczby zakwalifikowanych uczestników co najwyżej o 20\%.
 8. Podjęte przez Komitet Główny decyzje o zakwalifikowaniu uczestników do zawodów kolejnego stopnia, przyznanych miejscach i nagrodach oraz składzie polskiej reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe zawody informatyczne są ostateczne.
 9. Terminarz zawodów:

Wymagania dotyczące rozwiązań zadań zawodów I stopnia

 1. Zawody I stopnia polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań eliminacyjnych (niekoniecznie wszystkich) i przestaniu rozwiązań do Olimpiady Informatycznej. Możliwe są tylko dwa sposoby przesyłania: Rozwiązania dostarczane w inny sposób nie będą przyjmowane.

 2. Ocena za rozwiązanie zadania jest określana na podstawie wyników testowania programu i uwzględnia poprawność oraz efektywność metody rozwiązania użytej w programie.
 3. Prace niesamodzielne lub zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
 4. Rozwiązanie każdego zadania składa się z:
 5. programu (tylko jednego) w postaci źródłowej i skompilowanej,
 6. opisu algorytmu rozwiązania zadania z uzasadnieniem jego poprawności. Imię i nazwisko uczestnika musi być podane w komentarzu na początku każdego programu.

 7. Nazwy plików z programami w postaci źródłowej powinny mieć jako rozszerzenie co najwyżej trzyliterowy skrót nazwy użytego języka programowania, to jest:

  begin(tabular)(p(1.5...

 8. Opcje kompilatora powinny być częścią tekstu programu.

 9. Program powinien odczytywać plik wejściowy z bieżącego katalogu i zapisywać plik wyjściowy również do bieżącego katalogu.

 10. Program nie powinien oczekiwać na jakąkolwiek czynność, np. naciśnięcie klawisza, ruch myszą, wpisanie liczby lub litery.

 11. Dane testowe są bezbłędne, zgodne z warunkami zadania i podaną specyfikacją wejścia.

 12. Uczestnik przysyła:
 13. Poprzez witrynę o adresie
  www.oi.pjwstk.waw.pl
  można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące Olimpiady. Pytania należy przysyłać na adres:
  olimpiada@jack.oeiizk.waw.pl
  . Komitet Główny może nie udzielić odpowiedzi na pytanie jedynie z ważnych przyczyn, m.in. gdy jest ono niejednoznaczne lub dotyczy sposobu rozwiązania zadania. Prosimy wszystkich uczestników Olimpiady o regularne zapoznawanie się z ukazującymi się odpowiedziami.
 14. Poprzez witrynę dostępne są narzędzia do sprawdzania rozwiązań pod względem formalnym. Szczegóły dotyczące sposobu postępowania są dokładnie podane w witrynie.

Uprawnienia i nagrody

 1. Uczestnicy zawodów II stopnia, których wyniki zostały uznane przez Komitet Główny Olimpiady za wyróżniające, otrzymują najwyższą ocenę z informatyki na zakończenie nauki w klasie, do której uczęszczają
 2. Uczestnicy Olimpiady, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia, są zwolnieni z egzaminu dojrzałości (zgodnie z zarządzeniem nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 1991 r.) lub z egzaminu z przygotowania zawodowego z przedmiotu informatyka. Zwolnienie jest równoznaczne z wystawieniem oceny najwyższej.
 3. Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni w części lub w całości z egzaminów wstępnych do tych szkół wyższych, których senaty podjęty odpowiednie uchwały, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385).
 4. Zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach wydaje uczestnikom Komitet Główny.
 5. Komitet Główny ustala skład reprezentacji Polski na XIII Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną w 2001 roku na podstawie wyników zawodów III stopnia i regulaminu tej olimpiady. Szczegółowe zasady zostaną podane po otrzymaniu formalnego zaproszenia na XIII Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną.
 6. Nauczyciel (opiekun naukowy), który przygotował laureata Olimpiady Informatycznej, otrzymuje nagrodę przyznawaną przez Komitet Główny Olimpiady.
 7. Wyznaczeni przez Komitet Główny reprezentanci Polski na olimpiady międzynarodowe oraz finaliści, którzy nie są w ostatniej programowo klasie swojej szkoły, zostaną zaproszeni do nieodpłatnego udziału w II Obozie Naukowo Treningowym im. Antoniego Kreczmara, który odbędzie się w okresie wakacji 2001 roku.
 8. Komitet Główny może przyznawać finalistom i laureatom nagrody, a także stypendia ufundowane przez osoby prawne lub fizyczne.

Przepisy końcowe

 1. Koordynatorzy edukacji informatycznej i dyrektorzy szkół mają obowiązek dopilnowania, aby wszystkie informacje dotyczące Olimpiady zostały podane do wiadomości uczniów.
 2. Komitet Główny Olimpiady Informatycznej zawiadamia wszystkich uczestników zawodów I i II stopnia o ich wynikach. Każdy uczestnik, który przeszedł do zawodów wyższego stopnia oraz dyrektor jego szkoły otrzymują informację o miejscu i terminie następnych zawodów.
 3. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zawodach II i III stopnia są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach, a także otrzymują bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów przejazdu.


Witryna Olimpiady: www.oi.pjwstk.waw.pl

UWAGA: W materiałach rozsyłanych do szkół, po ,,Zasadach organizacji zawodów'' zostały zamieszczone treści zadań zawodów I stopnia, a po nich następujące ,,Wskazówki dla uczestników:''

 1. Aby Twoje rozwiązanie mogło zostać właściwie ocenione, zastosuj się do ustaleń zawartych w ,,Zasadach organizacji zawodów'' i treściach zadań.

 2. Przestrzegaj dokładnie warunków określonych w tekście zadania, w szczególności wszystkich reguł dotyczących nazw plików.

 3. Twój program powinien czytać dane z pliku i zapisywać wyniki do pliku. Nazwy tych plików powinny być takie jak podano w treści zadania.

 4. Twój program powinien odczytywać plik wejściowy z bieżącego katalogu i zapisywać plik wyjściowy również do bieżącego katalogu.

 5. Twój program nie powinien oczekiwać na jakąkolwiek czynność, np. naciśnięcie klawisza, ruch myszą, wpisanie liczby lub litery.

 6. Dane testowe są bezbłędne, zgodne z warunkami zadania i podaną specyfikacją wejścia. Twój program nie musi tego sprawdzać.

 7. Nie przyjmuj żadnych założeń, które nie wynikają z treści zadania.

 8. Staraj się dobrać taką metodę rozwiązania zadania, która jest nie tylko poprawna, ale daje wyniki w jak najkrótszym czasie i w możliwe małej pamięci.

 9. Ocena za rozwiązanie zadania jest określana na podstawie wyników testowania programu i uwzględnia poprawność oraz efektywność metody rozwiązania użytej w programie. W szczególności programy poprawne, lecz działające zbyt długo - zwłaszcza dla dużych rozmiarów danych - mogą zostać ocenione nisko.