Krzysztof LoryśTomasz Waleń
Treść zadania, OpracowanieProgram wzorcowy


Mrówki i biedronka


Jak wiadomo, mrówki potrafią ``hodować'' mszyce. Mszyce wydzielają słodką rosę miodową, którą spijają mrówki. Mrówki zaś bronią mszyc przed ich największymi wrogami - biedronkami.

Na drzewie obok mrowiska znajduje się właśnie taka hodowla mszyc. Mszyce żerują na liściach oraz w rozgałęzieniach drzewa. W niektórych z tych miejsc znajdują się również mrówki patrolujące drzewo. Dla ustalenia uwagi, mrówki są ponumerowane od jeden w górę. Hodowli zagraża biedronka, która zawsze siada na drzewie tam, gdzie są mszyce, czyli na liściach lub w rozgałęzieniach. W chwili, gdy gdzieś na drzewie usiądzie biedronka, mrówki patrolujące drzewo ruszają w jej stronę, aby ją przegonić. Kierują się przy tym następującymi zasadami:

Biedronka jest uparta i znowu ląduje na drzewie. Wówczas mrówki ponownie ruszają, aby przegonić intruza.

Dla uproszczenia przyjmujemy, że przejście gałązki łączącej liść z rozgałęzieniem lub łączącej dwa rozgałęzienia, zajmuje wszystkim mrówkom jednostkę czasu.

Zadanie

Napisz program, który:

Wejście

W pierwszym wierszu pliku tekstowego mro.in znajduje się jedna liczba całkowita n, równa łącznej liczbie liści i rozgałęzień w drzewie,  1 le n le 5000. Przyjmujemy, że liście i rozgałęzienia są ponumerowane od 1 do n. W kolejnych n-1 wierszach są opisane gałązki - w każdym z tych wierszy są zapisane dwie liczby całkowite a i b oznaczające, że dana gałązka łączy miejsca a i b. Gałązki pozwalają na przejście z każdego miejsca na drzewie, do każdego innego miejsca. W n+1-szym wierszu jest zapisana jedna liczba całkowita k, 1 le k le 1000 i k le n, równa liczbie mrówek patrolujących drzewo. W każdym z kolejnych k wierszy zapisana jest jedna liczba całkowita z przedziału od 1 do n. Liczba zapisana w wierszu n+1+i oznacza początkowe położenie mrówki nr i. W każdym miejscu (liściu lub rozgałęzieniu) może znajdować się co najwyżej jedna mrówka. W wierszu n+k+2 zapisana jest jedna liczba całkowita l, 1 le l le 500, mówiąca ile razy biedronka siada na drzewie. W każdym z kolejnych l wierszy zapisana jest jedna liczba całkowita z zakresu od 1 do n. Liczby te opisują kolejne miejsca, w których siada biedronka.

Wyjście

Twój program powinien zapisać k wierszy w pliku wyjściowym mro.out. W i-tym wierszu powinny zostać zapisane dwie liczby całkowite oddzielone pojedynczym odstępem - końcowa pozycja i-tej mrówki (numer rozgałęzienia lub liścia) i liczba mówiąca, ile razy przegoniła ona biedronkę.

Przykład

Dla pliku wejściowego mro.in:

4
1 2
1 3
2 4
2
1
2
2
2
4

             

epsffile(mrozad.0)
    

Rysunek 1. Drzewo dla przykładowych danychpoprawną odpwiedzią jest plik wyjściowy mro.out:

1 0
4 2

Rozwiązanie

Narzucający się schemat rozwiązania polega na symulacji kolejnych zdarzeń (lądowań biedronki i pogoni mrówek). Po wylądowaniu biedronki w wierzchołku drzewa (tj. liściu lub rozgałęzieniu) symulujemy ruchy mrówek. Oznaczmy przez B wierzchołek, w którym wylądowała biedronka. Kolejno dla każdej mrówki (wg rosnących numerów) sprawdzamy czy droga między nią a wierzchołkiem B jest wolna, tj. czy w żadnym wierzchołku na tej drodze nie znajduje się jakaś inna mrówka. Jeśli droga jest wolna, przesuwamy mrówkę do następnego wierzchołka.

Pierwszy problem z jakim musimy sobie poradzić, to sposób wyznaczania drogi między wierzchołkami zajmowanymi przez mrówki a wierzchołkiem B. W tym celu musimy przyjąć odpowiednią reprezentację drzewa w pamięci. Wygodnie jest przyjąć, że dla każdego wierzchołka drzewa pamiętamy listę jego sąsiadów oraz wskaźnik na ojca. Początkowo jako korzeń możemy obrać dowolny wierzchołek drzewa a następnie, po każdorazowym lądowaniu biedronki, modyfikować to drzewo tak, by korzeniem zostawał wierzchołek B. Zauważmy, że modyfikacja ta ograniczać się będzie do odwrócenia wskaźników pomiędzy sąsiednimi wierzchołkami, leżącymi na ścieżce od poprzedniego korzenia do wierzchołka B. Teraz dla każdej mrówki droga do wierzchołka B wyznaczona jest poprzez wskaźniki na ojca. Oczywistym jest, że złożoność czasowa tej fazy algorytmu jest ograniczona przez O(n), gdzie n jest liczbą wierzchołków w drzewie.

Drugi problem polega na efektywnym sprawdzaniu czy droga między wierzchołkiem, w którym znajduje się mrówka a wierzchołkiem B jest wolna. Jedno z rozwiązań polega na tym, by dla każdego wierzchołka pamiętać znacznik, mówiący czy dany wierzchołek leży na drodze wolnej. Początkowego ustawienia znaczników można dokonać prostą procedurą przechodzenia drzewa, np. procedurą przechodzenia w głąb. Każdy ruch mrówki może powodować konieczność ``zablokowania'' znaczników niektórych wierzchołków. Jeśli mrówka przesunęła się do wierzchołka v, to należy zablokować znaczniki wierzchołków leżących w poddrzewie o korzeniu v. Oczywiście każdy znacznik będzie zablokowany co najwyżej jeden raz, a więc i ta faza algorytmu ma złożoność czasową ograniczoną przez O(n).

W rozwiązaniu wzorcowym przyjęto inną metodę rozwiązania problemu wolnych dróg. Wygląda ona na nieco bardziej skomplikowaną, jednak pozwala na bardziej efektywną implementację algorytmu, zwłaszcza w sytuacji gdy liczba mrówek m jest istotnie mniejsza od n. Symulując ruchy mrówek zapamiętujemy w wierzchołkach ich ''ślady'' (numer mrówki i numer kroku). Każda mrówka przesuwana jest do przodu dopóty, dopóki nie napotka wierzchołka z zapamiętanym śladem innej mrówki, bądź też któraś z mrówek nie dojdzie do wierzchołka B. Informacje zgromadzone w czasie symulacji pozwalają na wyliczenie właściwych odległości, na jakie powinny się przemieścić poszczególne mrówki. Zauważmy, że odległości te można by w prosty sposób obliczyć przechodząc drzewo w głąb: dla każdej mrówki jest to najmniejszy numer kroku zapamiętany w śladzie w wierzchołku znajdującym się na drodze tej mrówki do B. Taka metoda nie byłaby jednak specjalnie oszczędna. Jak łatwo zauważyć wszystkie istotne dla tych obliczeń informacje znajdują się w śladach zapamiętanych w tych wierzchołkach, w których doszło do ''spotkań'' mrówek ze śladami innych mrówek. Można więc w trakcie symulacji zbudować graf (a w istocie drzewo) spotkań i następnie zastosować do tego grafu procedurę przechodzenia w głąb. Ponieważ graf ten ma O(m) wierzchołków, taką też złożoność ma procedura przechodzenia tego grafu.

Może się wydawać, że nie unikniemy jednak przechodzenia całego drzewa (a więc kosztu zależnego od n) w drugiej fazie algorytmu, ponieważ musimy pozacierać ślady przed symulacją kolejnego lądowania biedronki. To fakt. Możemy jednak pamiętać ślady nie w wierzchołkach drzewa, lecz w tablicy indeksowanej numerami wierzchołków. Zacieranie śladów możemy wówczas wykonać, stosując efektywne procedury zerowania tablicy.

Testy

Do testowania rozwiązania tego zadania użyto zestawu 15 testów: