Polish version    English version  
  History of OI -> X OI 2002/2003 -> Rules


 News
 About Olympic
 History of OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
Schedule
Problems
Stage III - results
Stage II - results
Stage I - results
Stage II
Rules
For contestants
Helpful resources
IX OI 2001/2002
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 OI books
 National team
 Olympic camps
 Photo gallery
 Links
 SIO
 MAIN
This document is not available in English version.

X OI - Regulamin Olimpiady Informatycznej

Warszawa, 6 czerwca 2002 r.

§ 1. Wstęp

Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową powołaną przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest organizatorem Olimpiady, zgodnie z zarządzeniem nr 28 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 1992 roku (Dz. Urz. MEN nr 7 z 1992 r. poz. 31) z późniejszymi zmianami (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad). W organizacji Olimpiady Instytut współdziała ze środowiskami akademickimi, zawodowymi i oświatowymi działającymi w sprawach edukacji informatycznej.

§ 2. Cele Olimpiady Informatycznej

 1. Stworzenie motywacji dla zainteresowania nauczycieli i uczniów informatyką.
 2. Rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół w kształceniu młodzieży uzdolnionej.
 3. Stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej.
 4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej.
 5. Stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z młodzieżą.
 6. Wyłanianie reprezentacji Rzeczypospolitej Polskiej na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe zawody informatyczne.

§ 3. Organizacja Olimpiady

 1. Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Informatycznej.
 2. Olimpiada Informatyczna jest trójstopniowa.
 3. W Olimpiadzie Informatycznej mogą brać indywidualnie udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży dających możliwość uzyskania matury.
 4. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć - za zgodą Komitetu Głównego - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych.
 5. Integralną częścią rozwiązania zadania zawodów I, II i III stopnia jest, zgodnie z treścią zadania, program w języku programowania wybranym z listy języków ustalanej przez Komitet Główny corocznie przed rozpoczęciem zawodów i ogłaszanej w "Zasadach organizacji zawodów" na dany rok szkolny lub dane do oceny.
 6. Zawody I stopnia mają charakter otwarty i polegają na samodzielnym rozwiązywaniu przez uczestnika zadań ustalonych dla tych zawodów oraz przekazaniu rozwiązań w podanym terminie, w miejsce i w sposób określony w "Zasadach organizacji zawodów"
 7. Liczbę uczestników kwalifikowanych do zawodów II i III stopnia ustala Komitet Główny i podaje ją w "Zasadach organizacji zawodów".
 8. Prace są oceniane automatycznie za pomocą specjalnego oprogramowania narzędziowego. Jeśli rozwiązaniem zadania jest program, to program zawodnika jest uruchamiany na testach z przygotowanego zestawu. Czas działania programu jest ograniczony przez z góry zadany limit czasowy. Zestawy testów i limity czasowe są tajne do chwili zakończenia zawodów. Podstawą oceny jest zgodność sprawdzanego programu z podaną w treści zadania specyfikacją, poprawność wygenerowanego przez program wyniku oraz czas działania tego programu. Jeśli rozwiązaniem zadania jest plik z danymi, wówczas ocenia się jego poprawność i na tej podstawie przyznaje punkty.
 9. Komitet Główny Olimpiady kwalifikuje do zawodów II i III stopnia odpowiednią liczbę uczestników, których rozwiązania zadań stopnia niższego ocenione zostaną najwyżej. Zawodnicy zakwalifikowani do zawodów III stopnia otrzymują tytuł finalisty Olimpiady Informatycznej.
 10. Zawody II stopnia są organizowane przez komitety okręgowe Olimpiady lub instytucje upoważnione przez Komitet Główny.
 11. Zawody II i III stopnia polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań. Zawody te odbywają się w ciągu dwóch sesji, przeprowadzanych w różnych dniach, w warunkach kontrolowanej samodzielności. Zawody poprzedzone są sesją próbną, której rezultaty nie liczą się do wyników zawodów.
 12. Prace zespołowe, niesamodzielne lub niezgodne z "Zasadami organizacji zawodów" nie będą brane pod uwagę.
 13. Tryb opracowywania zadań olimpijskich:
  1. Autor zgłasza propozycję zadania, które powinno być oryginalne i nieznane, do sekretarza naukowego Olimpiady.
  2. Zgłoszona propozycja zadania jest opiniowana, redagowana, opracowywana wraz z zestawem testów, a opracowania podlegają niezależnej weryfikacji. Zadanie, które uzyska negatywną opinię może zostać odrzucone lub skierowane do ponownego opracowania.
  3. Wyboru zestawu zadań na zawody dokonuje Komitet Główny, spośród zadań, które zostały opracowane i uzyskały pozytywną opinię.
  4. Wszyscy uczestniczący w procesie przygotowania zadania są zobowiązani do zachowania tajemnicy do czasu jego wykorzystania w zawodach lub ostatecznego odrzucenia.

§ 4. Komitet Główny Olimpiady Informatycznej

 1. Komitet Główny Olimpiady Informatycznej, zwany dalej Komitetem, powoływany przez organizatora na kadencję trzyletnią, jest odpowiedzialny za poziom merytoryczny i organizację zawodów. Komitet składa corocznie organizatorowi sprawozdanie z przeprowadzonych zawodów.
 2. Członkami Komitetu mogą być pracownicy naukowi, nauczyciele, pracownicy oświaty związani z kształceniem informatycznym oraz studenci informatyki.
 3. Komitet wybiera ze swego grona Prezydium, które podejmuje decyzje w nagłych sprawach pomiędzy posiedzeniami Komitetu. W skład Prezydium wchodzą w szczególności: przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarz naukowy, kierownik Jury i kierownik organizacyjny.
 4. Komitet może w czasie swojej kadencji dokonywać zmian w swoim składzie.
 5. Komitet powołuje i rozwiązuje komitety okręgowe Olimpiady.
 6. Komitet:
  1. opracowuje szczegółowe "Zasady organizacji zawodów", które są ogłaszane razem z treścią zadań zawodów I stopnia Olimpiady,
  2. powołuje i odwołuje członków Jury Olimpiady, które jest odpowiedzialne za sprawdzenie zadań,
  3. udziela wyjaśnień w sprawach dotyczących Olimpiady,
  4. ustala listy laureatów i wyróżnionych uczestników oraz kolejność lokat,
  5. przyznaje uprawnienia i nagrody rzeczowe wyróżniającym się uczestnikom Olimpiady,
  6. wyłania uprawnionych do startu w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej i innych międzynarodowych zawodach informatycznych oraz ustala skład reprezentacji.
 7. Decyzje Komitetu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych przy udziale przynajmniej połowy członków Komitetu Głównego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 8. Posiedzenia Komitetu, na których ustala się treść zadań Olimpiady są tajne. Przewodniczący obrad może zarządzić tajność obrad także w innych uzasadnionych przypadkach.
 9. Do organizacji zawodów II stopnia w miejscowościach, których nie obejmuje żaden Komitet Okręgowy, Komitet Główny powołuje Komisję Zawodów co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia zawodów.
 10. Decyzje Komitetu we wszystkich sprawach dotyczących przebiegu i wyników zawodów są ostateczne.
 11. Komitet dysponuje funduszem Olimpiady za pośrednictwem kierownika organizacyjnego Olimpiady.
 12. Komitet zatwierdza plan finansowy i sprawozdanie finansowe dla każdej edycji Olimpiady na pierwszym posiedzeniu Komitetu w nowym roku szkolnym.
 13. Komitet ma siedzibę w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Ośrodek wspiera Komitet we wszystkich działaniach organizacyjnych zgodnie z Deklaracją przekazaną organizatorowi.
 14. Pracami Komitetu kieruje przewodniczący, a w jego zastępstwie lub z jego upoważnienia jeden z wiceprzewodniczących.
 15. Przewodniczący:
  1. czuwa nad całokształtem prac Komitetu,
  2. zwołuje posiedzenia Komitetu,
  3. przewodniczy tym posiedzeniom,
  4. reprezentuje Komitet na zewnątrz,
  5. czuwa nad prawidłowością wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem Olimpiady oraz zgodnością działalności Komitetu z przepisami.
 16. Komitet prowadzi archiwum akt Olimpiady przechowując w nim między innymi:
  1. zadania Olimpiady,
  2. rozwiązania zadań Olimpiady przez okres 2 lat,
  3. rejestr wydanych zaświadczeń i dyplomów laureatów,
  4. listy laureatów i ich nauczycieli,
  5. dokumentację statystyczną i finansową.
 17. W jawnych posiedzeniach Komitetu mogą brać udział przedstawiciele organizacji wspierających, jako obserwatorzy z głosem doradczym.

§ 5. Komitety okręgowe

 1. Komitet okręgowy składa się z przewodniczącego, jego zastępcy, sekretarza i co najmniej dwóch członków.
 2. Kadencja komitetu wygasa wraz z kadencją Komitetu Głównego.
 3. Zmiany w składzie komitetu okręgowego są dokonywane przez Komitet Główny.
 4. Zadaniem komitetów okręgowych jest organizacja zawodów II stopnia oraz popularyzacja Olimpiady.
 5. Do organizacji zawodów II stopnia komitet okręgowy powołuje Komisję Zawodów co najmniej dwa miesiące przed terminem rozpoczęcia zawodów.
 6. Przewodniczący (albo jego zastępca) oraz sekretarz komitetu okręgowego mogą uczestniczyć w obradach Komitetu Głównego z prawem głosu.

§ 6. Przebieg Olimpiady

 1. Komitet Główny rozsyła do szkół wymienionych w § 3.3 oraz kuratoriów oświaty i koordynatorów edukacji informatycznej treść zadań I stopnia wraz z "Zasadami organizacji zawodów".
 2. W czasie rozwiązywania zadań w zawodach II i III stopnia każdy uczestnik ma do swojej dyspozycji komputer.
 3. Rozwiązywanie zadań Olimpiady w zawodach II i III stopnia jest poprzedzone jednodniowymi sesjami próbnymi umożliwiającymi zapoznanie się uczestników z warunkami organizacyjnymi i technicznymi Olimpiady.
 4. Komitet Główny zawiadamia uczestnika oraz dyrektora jego szkoły o zakwalifikowaniu do zawodów stopnia II i III, podając jednocześnie miejsce i termin zawodów.
 5. Uczniowie powołani do udziału w zawodach II i III stopnia są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach, a także otrzymują bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie oraz zwrot kosztów przejazdu.

§ 7. Uprawnienia i nagrody

 1. Uczestnicy zawodów II stopnia, których wyniki zostały uznane przez Komitet Główny Olimpiady za wyróżniające, otrzymują na podstawie zaświadczenia wydanego przez Komitet, najwyższą ocenę z informatyki na zakończenie nauki w klasie, do której uczęszczają.
 2. Uczestnicy Olimpiady, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia są zwolnieni z egzaminu z przygotowania zawodowego z przedmiotu informatyka oraz (zgodnie z zarządzeniem nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 1991 r. oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 marca 2001 r.) z części ustnej egzaminu dojrzałości z przedmiotu informatyka, jeżeli w klasie, do której uczęszczał zawodnik był realizowany ten przedmiot w zakresie pozwalającym na zdawanie matury z tego przedmiotu.
 3. Laureaci zawodów III stopnia, a także finaliści, są zwolnieni w części lub w całości z egzaminów wstępnych do tych szkół wyższych, których senaty podjęły odpowiednie uchwały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65 poz. 385).
 4. Zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach wydaje uczestnikom Komitet Główny. Zaświadczenia podpisuje przewodniczący Komitetu. Komitet prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.
 5. Nauczyciel, którego praca przy przygotowaniu uczestnika Olimpiady zostanie oceniona przez Komitet Główny jako wyróżniająca otrzymuje nagrodę wypłacaną z budżetu Olimpiady.
 6. Komitet Główny Olimpiady przyznaje wyróżniającym się aktywnością członkom Komitetu Głównego i komitetów okręgowych nagrody pieniężne z funduszu Olimpiady.
 7. Osobom, które wniosły szczególnie duży wkład w rozwój Olimpiady Informatycznej Komitet Główny może przyznać honorowy tytuł: "Zasłużony dla Olimpiady Informatycznej".

§ 8. Finansowanie Olimpiady

 1. Komitet Główny będzie się ubiegał o pozyskanie środków finansowych z budżetu państwa, składając wniosek w tej sprawie do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu i przedstawiając przewidywany plan finansowy organizacji Olimpiady na dany rok. Komitet będzie także zabiegał o pozyskanie dotacji z innych organizacji wspierających.

§ 9. Przepisy końcowe

 1. Koordynatorzy edukacji informatycznej i dyrektorzy szkół mają obowiązek dopilnowania, aby wszystkie wytyczne oraz informacje dotyczące Olimpiady zostały podane do wiadomości uczniów.
 2. Komitet Główny zatwierdza sprawozdanie z przeprowadzonej Olimpiady w ciągu 2 miesięcy po jej zakończeniu i przedstawia je organizatorowi i Ministerstwu Edukacji Narodowej.
 3. Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Komitet Główny tylko przed rozpoczęciem kolejnej edycji zawodów Olimpiady po zatwierdzeniu zmian przez organizatora i uzyskaniu aprobaty Ministerstwa Edukacji Narodowej.Print friendly version