Polish version    English version  
  History of OI -> X OI 2002/2003 -> Rules


 News
 About Olympic
 History of OI
XVII OI 2009/2010
XVI OI 2008/2009
XV OI 2007/2008
XIV OI 2006/2007
XIII OI 2005/2006
XII OI 2004/2005
XI OI 2003/2004
X OI 2002/2003
Schedule
Problems
Stage III - results
Stage II - results
Stage I - results
Stage II
Rules
For contestants
Helpful resources
IX OI 2001/2002
VIII OI 2000/2001
VII OI 1999/2000
VI OI 1998/1999
V OI 1997/1998
IV OI 1996/1997
III OI 1995/1996
II OI 1994/1995
I OI 1993/1994
 OI books
 National team
 Olympic camps
 Photo gallery
 Links
 SIO
 MAIN
This document is not available in English version.

[ OI ]
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
INSTYTUT INFORMATYKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
KOMITET GŁÓWNY OLIMPIADY INFORMATYCZNEJ

Olimpiada Informatyczna

  Olimpiada Informatyczna jest organizowana przy współudziale
[ PROKOM SOFTWARE SA ]

ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW W ROKU SZKOLNYM 2002/2003


Podstawowym aktem prawnym dotyczącym Olimpiady jest Regulamin Olimpiady Informatycznej, którego pełny tekst znajduje się w kuratoriach. Poniższe zasady są uzupełnieniem tego Regulaminu, zawierającym szczegółowe postanowienia Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej o jej organizacji w roku szkolnym 2002/2003.

§ 1. Wstęp

Olimpiada Informatyczna jest olimpiadą przedmiotową powołaną przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, który jest organizatorem Olimpiady, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.01.2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125) .

§ 2. Organizacja Olimpiady

 1. Olimpiadę przeprowadza Komitet Główny Olimpiady Informatycznej.
 2. Olimpiada Informatyczna jest trójstopniowa.
 3. W Olimpiadzie Informatycznej mogą brać indywidualnie udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży dających możliwość uzyskania matury. W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć - za zgodą Komitetu Głównego - uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych.
 4. Rozwiązaniem każdego z zadań zawodów I, II i III stopnia jest program napisany w jednym z następujących języków programowania: Pascal, C lub C++ lub plik z danymi.
 5. Zawody I stopnia mają charakter otwarty i polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań i nadesłaniu rozwiązań w podanym terminie.
 6. Zawody II i III stopnia polegają na rozwiązywaniu zadań w warunkach kontrolowanej samodzielności. Zawody te odbywają się w ciągu dwóch sesji, przeprowadzanych w różnych dniach.
 7. Do zawodów II stopnia zostanie zakwalifikowanych 280 uczestników, których rozwiązania zadań I stopnia zostaną ocenione najwyżej; do zawodów III stopnia - 40 uczestników, których rozwiązania zadań II stopnia zostaną ocenione najwyżej. Komitet Główny może zmienić podane liczby zakwalifikowanych uczestników co najwyżej o 20%.
 8. Podjęte przez Komitet Główny decyzje o zakwalifikowaniu uczestników do zawodów kolejnego stopnia, zajętych miejscach i przyznanych nagrodach oraz składzie polskiej reprezentacji na Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną i inne międzynarodowe zawody informatyczne są ostateczne.
 9. Terminarz zawodów:
  zawody I stopnia - 7.10-4.11. 2002 r.
  ogłoszenie wyników: w witrynie Olimpiady - 7.12.2002 r.,
  pocztą - 21.12.2002 r.
  zawody II stopnia - 11-13.02.2003 r.
  ogłoszenie wyników: w witrynie Olimpiady - 22.02.2003 r.
  pocztą - 5.03.2003 r.
  zawody III stopnia - 8-12.04.2003 r.

§ 3. Wymagania dotyczące rozwiązań zadań zawodów I stopnia

 1. Zawody I stopnia polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań eliminacyjnych (niekoniecznie wszystkich) i przesłaniu rozwiązań do Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej. Możliwe są tylko dwa sposoby przesyłania:
  • Poprzez witrynę Olimpiady o adresie: www.oi.edu.pl do godziny 12.00 (w południe) dnia 4 listopada 2002r. Komitet Główny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania rozwiązań przez witrynę w sytuacji nadmiernego obciążenia lub awarii serwisu. Odbiór przesyłki zostanie potwierdzony przez Komitet Główny zwrotnym listem elektronicznym (prosimy o zachowanie tego listu). Brak potwierdzenia może oznaczać, że rozwiązanie nie zostało poprawnie zarejestrowane. W tym przypadku zawodnik powinien przesłać swoje rozwiązanie przesyłką poleconą za pośrednictwem zwykłej poczty. Szczegóły dotyczące sposobu postępowania przy przekazywaniu zadań i związanej z tym rejestracji będą dokładnie podane w witrynie.
  • Pocztą, przesyłką poleconą, na adres:
   Olimpiada Informatyczna
   Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów
   ul. Raszyńska 8/10
   02-026 Warszawa
   tel. (0-prefiks-22) 822 40 19, 668 55 33
   w nieprzekraczalnym terminie nadania do 4 listopada 2002 r. (decyduje data stempla pocztowego). Prosimy o zachowanie dowodu nadania przesyłki.
  Rozwiązania dostarczane w inny sposób nie będą przyjmowane. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia rozwiązania przez Internet i listem poleconym, ocenie podlega jedynie rozwiązanie wysłane listem poleconym. W takim przypadku konieczne jest również podanie w dokumencie zgłoszeniowym identyfikatora użytkownika użytego do zgłoszenia rozwiązań przez Internet.
 2. Ocena rozwiązania zadania jest określana na podstawie wyników testowania programu i uwzględnia poprawność oraz efektywność metody rozwiązania użytej w programie.
 3. Prace niesamodzielne lub zbiorowe nie będą brane pod uwagę.
 4. Rozwiązanie każdego zadania składa się z programu (tylko jednego) w postaci źródłowej; imię i nazwisko uczestnika musi być podane w komentarzu na początku każdego programu.
 5. Nazwy plików z programami w postaci źródłowej muszą mieć jako rozszerzenie co najwyżej trzyliterowy skrót nazwy użytego języka programowania, to jest:
  Pascal      pas
  Cc
  C++cpp
 6. Programy w C/C++ będą kompilowane w systemie Linux za pomocą kompilatora GCC v. 2.95. Programy w Pascalu będą kompilowane w systemie Linux za pomocą kompilatora FreePascala v. 1.0.6. Wybór polecenia kompilacji zależy od podanego rozszerzenia pliku w następujący sposób (np. dla zadania abc):
  Dla c      gcc -O2 -static -lm abc.c
  Dla cppg++ -O2 -static -lm abc.cpp
  Dla pasppc386 -O2 -XS abc.pas
  Pakiety instalacyjne tych kompilatorów (i ich wersje dla DOS/Windows) są dostępne w witrynie Olimpiady www.oi.edu.pl.
 7. Program powinien odczytywać dane wejściowe ze standardowego wejścia i zapisywać dane wyjściowe na standardowe wyjście.
 8. Należy przyjąć, że dane testowe są bezbłędne, zgodne z warunkami zadania i podaną specyfikacją wejścia.
 9. Uczestnik korzystający z poczty zwykłej przysyła:
  • Jedną dyskietkę w formacie FAT (standard dla komputerów PC) zawierającą:
   • spis zawartości dyskietki oraz dane osobowe zawodnika w pliku nazwanym SPIS.TRC,
   • do każdego rozwiązanego zadania - program źródłowy.
   Dyskietka nie powinna zawierać żadnych podkatalogów.
  • Wypełniony dokument zgłoszeniowy (dostępny w witrynie internetowej Olimpiady). Gorąco prosimy o podanie adresu elektronicznego. Podanie adresu jest niezbędne do wzięcia udziału w procedurze reklamacyjnej opisanej w punktach 13, 14 i 15.
 10. Uczestnik korzystający z witryny olimpiady postępuje zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w witrynie.
 11. W witrynie Olimpiady o adresie www.oi.edu.pl wśród Informacji dla zawodników znajdują się Odpowiedzi na pytania zawodników dotyczące Olimpiady. Ponieważ Odpowiedzi mogą zawierać ważne informacje dotyczące toczących się zawodów prosimy wszystkich uczestników Olimpiady o regularne zapoznawanie się z ukazującymi się odpowiedziami. Dalsze pytania należy przysyłać poprzez witrynę Olimpiady. Komitet Główny może nie udzielić odpowiedzi na pytanie z ważnych przyczyn, m.in. gdy jest ono niejednoznaczne lub dotyczy sposobu rozwiązania zadania.
 12. Poprzez witrynę dostępne są narzędzia do sprawdzania rozwiązań pod względem formalnym. Szczegóły dotyczące sposobu postępowania są dokładnie podane w witrynie.
 13. Od dnia 25.11.2002r. poprzez witrynę Olimpiady każdy zawodnik będzie mógł zapoznać się ze wstępną oceną swojej pracy. Wstępne oceny będą dostępne jedynie w witrynie Olimpiady i tylko dla osób, które podały adres elektroniczny.
 14. Do dnia 29.11.2002r. (włącznie) poprzez witrynę Olimpiady każdy zawodnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań. Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny.
 15. Reklamacje złożone po 29.11.2002r. nie będą rozpatrywane.

§ 4. Uprawnienia i nagrody

 1. Uczestnicy Olimpiady, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia, będący uczniami szkół ponadgimnazjalnych i dotychczasowych szkół ponadpodstawowych otrzymują z informatyki (technologii informacyjnej) celującą ocenę klasyfikacyjną końcoworoczną (semestralną) oraz są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu dojrzałości z informatyki co jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej, o ile mogą przystąpić do takiego egzaminu (zgodnie z rozporządzeniem MEN z 21 marca 2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 29, poz. 323 z późniejszymi zmianami - §15 ust. 4, §43 ust. 1-3, §25 załącznika nr 1, §13 załącznika nr 2)).
 2. Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni w części lub w całości z egzaminów wstępnych do tych szkół wyższych, których senaty podjęty odpowiednie uchwały zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65 poz. 385).
 3. Zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach wydaje uczestnikom Komitet Główny.
 4. Komitet Główny ustala skład reprezentacji Polski na XV Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną w 2003 roku na podstawie wyników zawodów III stopnia i regulaminu tej Olimpiady Międzynarodowej. Szczegółowe zasady zostaną podane po otrzymaniu formalnego zaproszenia na XV Międzynarodową Olimpiadę Informatyczną.
 5. Nauczyciel, który przygotował laureata lub finalistę Olimpiady Informatycznej, otrzymuje nagrodę przyznawaną przez Komitet Główny Olimpiady.
 6. Wyznaczeni przez Komitet Główny reprezentanci Polski na olimpiady międzynarodowe oraz finaliści, którzy nie są w ostatniej programowo klasie swojej szkoły, zostaną zaproszeni do nieodpłatnego udziału w IV Obozie Naukowo-Treningowym im. Antoniego Kreczmara, który odbędzie się w czasie wakacji 2003 r.
 7. Komitet Główny może przyznawać finalistom i laureatom nagrody, a także stypendia ufundowane przez osoby prawne lub fizyczne.

§ 5. Przepisy końcowe

 1. Koordynatorzy edukacji informatycznej i dyrektorzy szkół mają obowiązek dopilnowania, aby wszystkie informacje dotyczące Olimpiady zostały podane do wiadomości uczniów.
 2. Komitet Główny zawiadamia wszystkich uczestników zawodów I i II stopnia o ich wynikach. Uczestnicy zawodów I stopnia, którzy prześlą rozwiązania jedynie przez Internet zostaną zawiadomieni pocztą elektroniczną, a poprzez witrynę Olimpiady będą mogli zapoznać się ze szczegółowym raportem ze sprawdzania ich rozwiązań. Pozostali zawodnicy otrzymają informację o swoich wynikach w terminie późniejszym zwykłą pocztą.
 3. Każdy uczestnik, który przeszedł do zawodów wyższego stopnia oraz dyrektor jego szkoły otrzymują informację o miejscu i terminie następnych zawodów.
 4. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w zawodach II i III stopnia są zwolnieni z zajęć szkolnych na czas niezbędny do udziału w zawodach, a także otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów przejazdu.
Witryna Olimpiady: www.oi.edu.plPrint friendly version