Program stypendialny dla nauczycieli

Szanowni Państwo, Komitet Główny Olimpiady Informatycznej zaprasza do zapoznania się z zasadami wyłaniania laureatów nagród-stypendiów dla nauczycieli za pracę z uczniami uzdolnionymi informatycznie (edycja 2023/2024).

Realizując Porozumienie zawarte pomiędzy Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym (zwanym dalej „NASK-PIB”) a Fundacją Rozwoju Informatyki (zwaną dalej „Fundacją”), Fundacja jest zobowiązana przygotować listę nauczycieli, kandydatów do nagród-stypendiów (dalej „nagrody”) za osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie. Zgodnie z Porozumieniem nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach:

 • stypendia I stopnia, za osiągnięcia wybitne – 30 000 zł (3 000 zł miesięcznie, co najwyżej 4 laureatów),
 • stypendia II stopnia, za osiągnięcia wyróżniające – 20 000 zł (2 000 zł miesięcznie, co najwyżej 12 laureatów I i II stopnia łącznie),
 • stypendia III stopnia, za osiągnięcia znaczące – 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy) zł (1 500 zł miesięcznie, co najwyżej 20 laureatów nagród I, II i III stopnia łącznie),
 • coroczne jednorazowe stypendium specjalne za osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie – dla informatycznego superbelfra – w wysokości 50 000 (pięćdziesięciu tysięcy) zł; nauczyciel może otrzymać nagrodę specjalną nie częściej niż raz na pięć lat.

Listę kandydatów do nagród przygotowuje Komisja ds. Nagród wyłoniona spośród członków Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej. Listę nagrodzonych przyjmuje Komitet Główny Olimpiady Informatycznej na swoim posiedzeniu po zawodach finałowych Olimpiady Informatycznej. Przy ustalaniu listy stypendiów I-III stopnia brane są pod uwagę osiągnięcia nauczycieli w pracy z uczniami w zakresie informatyki w ciągu ostatnich 5 lat szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć uczniów w Olimpiadzie Informatycznej.

Listę nagrodzonych ustala się spośród kandydatów, którzy pisemnie wyrazili chęć wystąpienia o nagrodę składając wniosek zawierający:

 • Imię i Nazwisko kandydat-a/-ki
 • Miejsce zatrudnienia i stanowisko
 • Opis przebiegu pracy zawodowej w latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024 (≤1000 znaków)
 • Charakterystykę pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie w latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024 (≤2000 znaków) obejmującą w szczególności:
  • regularne zajęcia pozalekcyjne (organizacja/prowadzenie, w jakim wymiarze, ile tygodni trwały, liczba uczestników, itp.),
  • nieregularne zajęcia, jak obozy naukowe (organizacja/prowadzenie, miejsce i termin obozu, liczba uczestników, itp.),
  • realizacja „autorskiego” programu nauczania zawierającego rozszerzony zakres, w stosunku do podstawy programowej rozszerzonej informatyki, ukierunkowany na przygotowanie do OI.
 • Osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie w latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024, w szczególności liczby uczniów startujących w I, II i III etapie OI (≤2000 znaków), w tym liczby uczniów wyróżnionych w poszczególnych etapach Olimpiady Informatycznej.
 • Nagrody i wyróżnienia za pracę z uczniami uzdolnionymi informatycznie w ostatnich 5 latach szkolnych (≤2000 znaków).
 • Inne informacje, które mogą być przydatne w ocenie kandydata do nagrody (≤2000 znaków).

Kandydatów do nagrody specjalnej wskazują członkowie Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej wraz z krótkim uzasadnieniem. Nagroda specjalna jest przyznawana za całokształt dotychczasowej pracy z uczniami uzdolnionymi informatycznie, ale ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich 5 lat. Nagrody specjalnej nie można łączyć ze stypendiami I-III stopnia. Wnioski podpisane w postaci jednego pliku pdf, należy składać e-mailem na adres stypendia@oi.edu.pl z tematem „stypendia”.

Wnioski można składać do 30.03.2024 roku.

Ogłoszenie decyzji nastąpi podczas uroczystości nagradzania finalistów i laureatów XXXI Olimpiady Informatycznej.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w zawodach Olimpiady Informatycznej oraz opiekunów naukowych znajduje się w zakładce Klauzula RODO.

Zachęcamy do składania przez nauczycieli wniosków rekrutacyjnych.

Z poważaniem
Krzysztof Diks
Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej