VII Ba³tycka Olimpiada Informatyczna, Sopot 2001powrót