Wolny wstęp na studia

Laureaci, laureatki, finaliści i finalistki Olimpiady mają wolny (lub ułatwiony) wstęp do tych szkół wyższych, których senaty podjęły uchwały w tej sprawie.
(Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), na zasadach zawartych w tych uchwałach. )

Poniżej publikujemy informacje o przywilejach dla laureatów i laureatek, finalistów i finalistek Olimpiady Informatycznej w rekrutacji na niektóre z największych polskich uczelni (na rok akademicki 2024/2025):

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (link)

Laureaci i finaliści są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego na kierunkach: automatyka i robotyka, automatyka przemysłowa i robotyka, budownictwo, ceramika, chemia budowlana, Computer Physics, Computer Science, cyberbezpieczeństwo, edukacja techniczno-informatyczna, ekologiczne źródła energii, ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych, ekotechnologie cieplne, Electronics and Telecommunications, elektronika, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, energetyka odnawialna i zarządzanie energią, fizyka medyczna, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, geofizyka, geoinformatyka, geoinżynieria i górnictwo otworowe, geologia stosowana, geośrodowisko miasta, geoturystyka, informatyka, informatyka geoprzestrzenna, informatyka i ekonometria, informatyka i systemy inteligentne, informatyka społeczna, informatyka stosowana, informatyka techniczna, inżynieria akustyczna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria górnicza, inżynieria i analiza danych, inżynieria i monitoring środowiska, inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi, inżynieria kształtowania środowiska, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna i materiałowa, inżynieria mechatroniczna, inżynieria metali, inżynieria metali niezależnych, inżynieria naftowa i gazownicza, inżynieria obliczeniowa, inżynieria procesów odlewniczych, inżynieria procesów przemysłowych, inżynieria produkcji i jakości, komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich, kulturoznawstwo, matematyka, materiały i technologie metali nieżelaznych, Mechanical Engineering, mechanika i budowa maszyn, Mechatronic Engineering with English as instruction language, metalurgia, mikro-i nanotechnologie w biofizyce, mikroelektronika w technice i medycynie, nanoinżynieria materiałów, nowoczesne technologie paliwowe, nowoczesne technologie w kryminalistyce, rewitalizacja terenów zdegradowanych, socjologia, technologia chemiczna, technologie przemysłu, teleinformatyka, transport w przemyśle, tworzywa i technologie motoryzacyjne, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Gdański Uniwersytet Medyczny (link)

Laureaci i finaliści mogą ubiegać się o uzyskanie punktów w procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie i studia I stopnia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Zaświadczenie o byciu laureatem bądź finalistą olimpiady skutkuje uzyskaniem 100% punktów z postępowania kwalifikacyjnego na kierunkach: dietetyka, elektroradiologia, zdrowie publiczne - zarządzanie w systemie zdrowia, zdrowie środowiskowe, fizjoterapia.

Politechnika Białostocka (link)

Laureaci i finaliści są przyjmowani na studia z pominięciem konkursu świadectw na dowolny kierunek.

Politechnika Gdańska (link)

Laureaci i finaliści są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji z egzaminu maturalnego na kierunkach: analityka gospodarcza, automatyka, cybernetyka i robotyka, automatyka, robotyka i systemy sterowania, ekonomia, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria danych, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczno-medyczna, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, nanotechnologia, transport, transport i logistyka, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie inżynierskie.

Politechnika Łódzka (link)

Laureaci i finaliści będą przyjmowania z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kierunkach: Advanced Biobased and Bioinspired Materials, analityka chemiczna, automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, biogospodarka, Biomedical Engineering and Technologies, biotechnologia, Business and Technology, Business Studies, chemia, chemia budowlana, Computer Science, Gestion et Technologie, elektronika i telekomunikacja, Electronic and Telecommunication Engineering, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, Industrial Biotechnology, Information Technology, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika, menedżer żywności i żywienia, Modelling and Data Science, nanotechnologia, papiernictwo i poligrafia, planowanie przestrzenne, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Politechnika Poznańska (link)

Laureaci i finaliści są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji z egzaminu maturalnego na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, automatyka i robotyka, bioinformatyka, budownictwo, budownictwo zrównoważone, edukacja techniczno-informatyczna, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria zarządzania, inżynieria środowiska, konstrukcja i eksploatacja środ. transp., logistyka, lotnictwo i kosmonautyka, matematyka w technice, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, sztuczna inteligencja, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska, teleinformatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Politechnika Śląska (link, link)

Laureaci i finaliści są przyjmowani na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz na studia jednolite magisterskie bez postępowania kwalifikującego na wszystkich kierunkach, jakie oferuje uczelnia tj. analityka biznesowa, architektura, architektura wnętrz, automatyka i informatyka przemysłowa, biomedical engineering, biotechnologia, budownictwo, chemia, control, electronic and information engineering, electrical engineering, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, geoinżynieria i eksploatacja surowców, informatics, informatyka (profil ogólnoakademicki), informatyka przemysłowa, informatyka (profil praktyczny), informatyka w systemach i układach elektronicznych, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria lotnicza i kosmiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria ogólna, inżynieria produkcji i zarządzania, inżynieria środowiska, lingwistyka stosowana, logistyka, management and production engineering, matematyka, mechanical engineering, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, mechatronika przemysłowa, power engineering, technologia chemiczna, technologie kognitywne i media społecznościowe, teleinformatyka, transport, transport (in English), transport kolejowy, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie projektami.

Politechnika Warszawska (link)

Laureaci i finaliści zostaną przyjęci na wszystkie kierunki studiów (poza architekturą) poza procedurą obliczania punktów konkursowych. Otrzymają oni w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalną do uzyskania liczbę punktów kwalifikacyjnych bez względu na wyniki uzyskane z egzaminu maturalnego.

Politechnika Wrocławska (link)

Laureaci i finaliści mają uprawnienia do przyjęcia na studia poza kolejnością na kierunkach: cyberbezpieczeństwo, informatyczne systemy automatyki, informatyka algorytmiczna, informatyka stosowana, informatyka stosowana w języku angielskim, informatyka techniczna, inżynieria systemów, teleinformatyka, telekomunikacja (Wydział Informatyki i Telekomunikacji), automatyka przemysłowa, elektromechatronika, elektromobilność, elektrotechnika (Wydział Elektryczny), geodezja i kartografia, geoinformatyka, górnictwo i geologia (Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii), inżynieria środowiska, gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu (Wydział Inżynierii Środowiska), inżynieria zarządzania, zarządzanie, zarządzanie w języku angielskim (Wydział Zarządzania), fizyka techniczna, informatyka algorytmiczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria kwantowa, optyka (Wydział Podstawowych Problemów Techniki), automatyka i robotyka, elektronika, elektronika i telekomunikacja, inteligentna elektronika, inżynieria elektroniczna i komputerowa, inżynieria mikrosystemów mechatronicznych (Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów), matematyka, matematyka stosowana (Wydział Matematyki).

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (link)

Laureaci otrzymują maksymalny wynik kwalifikacji – pierwsze miejsce na liście rankingowej (pod warunkiem, że spełnili kryteria formalne) na kierunkach: bioinformatyka (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), neurobiologia (Wydział Biologii), filologia orientalna - iranistyka, filozofia, kognitywistyka, psychologia, religioznawstwo, socjologia (Wydział Filozoficzny), astronomia, biofizyka, fizyka, fizyka dla firm, informatyka stosowana, zaawansowane materiały i nanotechnologia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), geografia i gospodarka przestrzenna, geologia, Earth Sciences in a Changing World (Wydział Geografii i Geologii), etnologia i antropologia kulturowa (Wydział Historyczny), informatyka, informatyka analityczna, matematyka komputerowa (Wydział Matematyki i Informatyki), administracja, prawo własności intelektualnej i nowych mediów (Wydział Prawa i Administracji), dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, elektroniczne przetwarzanie informacji, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, finanse, bankowość, ubezpieczenia, zarządzenie - firmą, personelem, międzynarodowe, zarządzanie informacją, zarządzanie kulturą i mediami, zarządzanie polityką społeczną, zarządzanie publiczne (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), zarządzanie w ochronie zdrowia, zdrowie publiczne (Wydział Nauk o Zdrowiu), studia matematyczno-przyrodnicze (Ośrodek Międzyobszarowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych).

Finaliści otrzymują maksymalny wynik rekrutacji (100 punktów na liście rankingowej) na kierunkach: filologia orientalna - iranistyka (Wydział Filologiczny), filozofia, psychologia (Wydział Filozoficzny), astronomia, biofizyka, fizyka, fizyka dla firm, informatyka stosowana, zaawansowane materiały i nanotechnologia (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej), Earth Sciences in a Changing World, informatyka (Wydział Geografii i Geologii), informatyka analityczna, matematyka komputerowa (Wydział Matematyki i Informatyki), administracja (Wydział Prawa i Administracji), dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, elektroniczne przetwarzanie informacji, filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach, finanse, bankowość, ubezpieczenia, zarządzenie - firmą, personelem, międzynarodowe, zarządzanie informacją, zarządzanie kulturą i mediami, zarządzanie polityką społeczną, zarządzanie publiczne (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej), zarządzanie w ochronie zdrowia, zdrowie publiczne (Wydział Nauk o Zdrowiu). Finaliści otrzymują maksymalny wynik z przedmiotów w grupie 1 (według kryteriów kwalifikacji dla tego kierunku) na kierunkach: socjologia (Wydział Filozoficzny), geologia (Wydział Geografii i Geologii), etnologia i antropologia kulturowa (Wydział Historyczny). Finaliści otrzymują maksymalny wynik z przedmiotów w grupie 2 (według kryteriów kwalifikacji dla tego kierunku) na kierunkach: bioinformatyka (Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii), neurobiologia (Wydział Biologii), kognitywistyka, religioznawstwo (Wydział Filozoficzny), geografia i gospodarka przestrzenna (Wydział Geografii i Geologii), prawo własności intelektualnej i nowych mediów (Wydział Prawa i Administracji), studia matematyczno-przyrodnicze (Ośrodek Międzyobszarowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych).

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (link)

Laureaci i finaliści uzyskują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkich kierunkach kampusu toruńskiego poza kierunkiem psychologia oraz kierunkami, na których obowiązuje egzamin wstępny tj.: architektura wnętrz, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, sztuka mediów i edukacja wizualna, teologia kapłańska.

Uniwersytet Warszawski (link)

Laureaci otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki: ekonomia, filologia bałtycka, filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia polska, Finance, International Investment and Accounting, finanse i rachunkowość, informatyka, informatyka i ekonometria, kognitywistyka, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, logopedia ogólna i kliniczna, matematyka, międzywydziałowe studia ochrony środowiska, slawistyka, sztuka pisania, zarządzanie
zarządzanie finansami i rachunkowość. Poza tym maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują laureaci olimpiady przedmiotowej zwalniającej w roku szkolnym 2023/2024 z egzaminu maturalnego z przedmiotu, któremu w postępowaniu kwalifikacyjnym na danym kierunku studiów przypisana będzie największa waga. Wszelkie wyjątki obowiązujące na niektórych kierunkach oraz zastrzeżenia dostępne są w uchwale nr 579 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku

Finaliści otrzymują maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki: ekonomia, Finance, International Investment and Accounting, finanse i rachunkowość, informatyka, informatyka i ekonometria, kognitywistyka, matematyka, międzywydziałowe studia ochrony środowiska, zarządzanie, zarządzanie finansami i rachunkowość. Poza tym maksymalną liczbę punktów z przedmiotu, któremu przypisana będzie największa waga w postępowaniu kwalifikacyjnym na danym kierunku studiów otrzymują finaliści olimpiady przedmiotowej zwalniającej w roku szkolnym 2023/2024 z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Wszelkie wyjątki obowiązujące na niektórych kierunkach oraz zastrzeżenia dostępne są w uchwale nr 579 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 2020 roku.

Uniwersytet Wrocławski (link)

Laureaci są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego oraz z opłaty rekrutacyjnej na kierunkach: astronomia, chemia, filozofia, fizyka, indywidualne studia informatyczno-matematyczne, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informatyka, informatyka stosowana i systemy pomiarowe, matematyka, publikowanie cyfrowe i sieciowe, socjologia, socjologia ekonomiczna, socjologia grup dyspozycyjnych, zielona chemia.

Finaliści są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego oraz z opłaty rekrutacyjnej na kierunkach: astronomia, chemia, fizyka, filozofia, indywidualne studia informatyczno-matematyczne, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, informatyka, informatyka stosowana i systemy pomiarowe, matematyka, publikowanie cyfrowe i sieciowe, socjologia, socjologia ekonomiczna, socjologia grup dyspozycyjnych, zielona chemia.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (link)

Laureaci i finaliści są przyjmowani na studia z pominięciem konkursu świadectw na następujące kierunki studiów: Informatyka, Grafika komputerowa i produkcja medialna, Logistyka, Analityka danych w biznesie. Otrzymują wsparcie stypendialne w ramach programu Bezpłatne studia dla najlepszych. Ponadto, laureaci olimpiad szczebla centralnego są zwolnieni z opłaty wpisowego (300 zł).

Uwaga: Jeśli Państwa uczelnia znajduje się wysoko w Rankingu Perspektyw, nie została umieszczona w powyższym spisie, ale chciałaby, prosimy o kontakt na adres olimpiada@oi.edu.pl.