Załącznik nr 1: KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW OLIMPIADY INFORMATYCZNEJ

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Informatyki z siedzibą główną w Warszawie przy ul. Banacha 2 oraz siedzibą Komitetu Głównego przy ul. Nowogrodzkiej 73.

 1. Sposób gromadzenia danych:
  • dane przekazujecie nam sami, gdy zapisujecie się do udziału w Olimpiadzie za pośrednictwem Systemu Internetowego Olimpiady lub przesyłacie zgłoszenie drogą pocztową,
  • dane mogą zostać także przekazane przez podmioty zewnętrzne, np. szkołę, do której uczęszczacie,
  • dane mogą być pozyskiwane ze źródeł wewnętrznych, np. za pośrednictwem systemów i programów, które służą do obsługi Olimpiady.
  Podanie danych osobowych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeżeli wynika z przepisów prawa – jest obowiązkowe, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w Olimpiadzie organizowanej przez Fundację Rozwoju Informatyki.
 2. Cele przetwarzania:
  • organizacja i przeprowadzenie zawodów Olimpiady,
  • kontakt z uczestnikami Olimpiady za pośrednictwem poczty zwykłej, telefonu, wiadomości SMS, e-maila w sprawach związanych z Olimpiadą,
  • wydawanie zaświadczeń, nagród i dyplomów,
  • prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości,
  • promowanie Olimpiady na stronie Internetowej, portalu społecznościowym oraz m.in. poprzez wydawanie książek, czasopism,
  • oferowanie udziału w innych formach konkursów, zajęć lub uroczystości.
 3. Zakres danych
  Przetwarzamy tylko niezbędne kategorie danych osobowych, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji Olimpiady.
 4. Podstawa prawna przetwarzania:
  • Art. 6 ust. 1 litera c) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na Administratorze, wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, Dz. U. z 2009 r. Nr 126, poz. 1041, Dz. U. z 2014 r. poz. 1290 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 1580) w związku ze zleceniem organizacji Olimpiady Informatycznej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
  • Art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia RODO, czyli na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w ściśle określonym celu, jakim jest przetwarzanie wizerunku w celach promocyjnych Olimpiady. Zgoda może być wycofana w każdym czasie. Informujemy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na przetwarzanie danych przez okres, w którym zgoda obowiązywała.
  • Art. 6 ust. 1 litera f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1), do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest oferowanie udziału w innych formach konkursów, zajęć lub uroczystości, organizowanych przez Administratora.
 5. Odbiorcy danych
  Dane mogą zostać przekazane lub udostępnione w całości lub w części innym podmiotom.
  Potencjalne kategorie odbiorców to:
  • instytucja nadrzędna: Ministerstwo Edukacji Narodowej,
  • instytucje współpracujące z Administratorem Danych w zakresie prawa oświatowego bądź organizacji Olimpiady,
  • szkoły, do których uczęszczają dani uczestnicy Olimpiady,
  • dostawcy usług IT, którzy zajmują się hostingiem danych lub świadczą usługi związane z utrzymaniem systemów informatycznych, w celach tego hostingu,
  • inne podmioty przetwarzające dane na wyłączne polecenie Administratora Danych, które na podstawie odrębnej umowy są zobowiązane do ochrony powierzonych im do przetwarzania danych.
 6. Okres przechowywania
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych wskazanych w punkcie 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7. Informacja na temat przekazywania danych do Państw trzecich
  Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w którym ma swoją siedzibę podmiot, prowadzący portal społecznościowy Facebook, w związku z posiadaniem przez administratora profilu na wskazanym portalu społecznościowym. W związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji (Facebook) administrator informuje, że podmiot prowadzący ww. portal społecznościowy przystąpił do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskał niezbędny certyfikat.
 8. Realizacja praw
  W związku z przetwarzaniem przez Fundację Rozwoju Informatyki Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do treści danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • żądania zaprzestania przetwarzania osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu.
  Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy występują przesłanki niezgodnego przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa.
  W trakcie przetwarzania danych dla potrzeb związanych z uczestnictwem w Olimpiadzie nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Dane kontaktowe
  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres: moje.dane@oi.edu.pl.